Holakrasi ve Anayasası

Sözlük | | Haziran 21, 2018 at 1:06 pm

Her türlü kurum, kuruluş, şirket (organizasyon) için hiyerarşik olmayan yeni bir sevk ve idare sistemi. Yunanca “küçük ve bağımsız parçaların birlikte uyum içinde çalışması” anlamında bir sözcük Holakrasi. Nâzım’ın “Yaşamak Bir Ağaç Gibi Tek ve Hür ve Bir Orman Gibi Kardeşçesine” dizelerini çağrıştırıyor. Sözcüğü modern zamanlarda ilk olarak 1967 yılında Arthur Koestler’in “Ghost in the Machine” kitabında “beynin yapısını tarif ederken” kullandığı söyleniyor. Ama biz onu esas olarak yazılımcı kökenli tecrübeli girişimci, Brian Robertson’un 2007’de geliştirdiği, 2013 yılında uygulamaya koyduğu öncü Organizasyon modeli olarak biliyoruz. Kendisini de 2015 yılında basılan Holacracy: “The New Management System for a Rapidly Changing World” isimli 223 sayfalık kitabı ile şirket ve kişileri bu yeni yönetim sistemine geçiş için eğitmek üzere kurduğu HolacracyOne isimli organizasyon dolayısıyla tanıyoruz. Şu an 1000’den fazla şirket bu düzene geçmiş durumda ve bu sayı sürekli artıyor.


Bizde bu sistem “yirmi birinci yüzyılın devrimci bir sistemi”, “yöneticisiz yönetim”, “herkesin görev ve sorumlulukları dâhilinde yetki sahibi olduğu bir yeni nesil yönetim şekli olarak tanıtıldı. Oysa bunların hiçbiri tam doğru değil. Üç körün bir fili tarifi gibi tanımaya ve anlatmaya çalışıyoruz ama bence dilimiz ve kültürümüz buradaki temel noktaları tam olarak kavrayıp tanımlamaya henüz pek müsait değil. Robertson kendisi kitabında bu sistemi devrimci değil “evrimci” bir model olarak tanımlıyor ve özünü yansıtan “Holakrasi Anayasası” şu an v 4.0. Yirmi birinci yüzyıl bitene kadar daha pek çok evrim geçireceği muhakkak. Kuşkusuz ki bunu yöneticisiz bir yönetim biçimi olarak saymak mümkün değil.

Herkesin görev ve sorumlulukları dâhilinde yetki sahibi olduğu bir sistem demek de durumu pek ifade edemiyor. Sorumlu(mesul) deyince ne anlıyoruz? Bir işi bizzat oturup layığınca gerçekleştiren kişiye o işin “sorumlusu” demiyor muyuz? Diyoruz ama hiyerarşik sisteme göre o belki de o sadece bir “emir kulu”dur. (Yargıçların bile “emir kulu” olabildiği bir coğrafyada yaşıyoruz). Nihai karar veren ve o kararla ilgili işin nihai sahibi olan (accountable) bir başkasıdır. Yapan kişi icracıdır ama karar sahibi değildir. İngilizce’deki “””Accountable but not Responsible””” sözünü biz kendi dilimizde nasıl ifade edebiliriz? Sorumluluk /Mesuliyet kelimemiz var ama “Hesap Verirlik”” anlamında “esas karar verici” yani “asıl yetkilinin” sorumluluğunu ifade eden ve “emir kulu” mevkiindeki kişinin sorumluluğundan ayırt etmemize yarayan özel bir kelimemiz yok. Ayni şey “Görev”, “Yetki”, “Etki Alanı” kavramları için de geçerli. Yukarıdaki mevki sahibinin alttakinin yetkilerine her an “doğrudan” müdahale edebildiği bir hiyerarşik sistemde bu kelimelerle kuracağımız her cümle havada kalmaya mahkûm ve üstelik bunların yerine kullanabilecek doğru sözcüklerimiz de pek yok.

İşte Holakrasinin asıl özelliği sorumlulukların kişilere yukarıdan aşağı delege edilmesi yerine “hesap verilirliğiyle birlikte” etki alanları ve sınırları da tanımlanarak devredilmesi üzerine. Sınırların içine dışarıdan müdahale gücü olan bir otorite (başkomutanlık yetkisi) hiç kimsede yok. Sınırlar da dar bir çevrede ortaklaşa belirlenip değiştirilebiliyor. Görev, emir, amir, memur, üst, ast yok. Roller var. Bir kişi birden çok rolü doldurabilir ama birden çok kişi bir role atanmaz. Roller çemberlerin içinde. İş türleri çemberleri belirliyor. Çemberler de rolleri. Her çemberin amacı ve etki alanı önceden belirlenmiş. İçindeki çalışanlar bunları değiştirebiliyor. Ama çalışanlara Partner (Ortak) deniyor. Ortağa görev verilmiyor, yapabileceği işi o kendisi üstleniyor ve onun bu işe sahiplik durumu başarılı olarak uygulanabildiğinde dinamik süreçlerde hızlı ve doğru karar verilebilmesini sağlayarak verimi arttırıyor, maliyetleri düşürüyor, organizasyonun rekabet gücünü çok önemli ölçüde arttırıyor.

Harvard Business Review tarafından yapılan bir araştırmaya göre popüler olan yeni yönetim biçimlerinin 10’undan 9’u birkaç sene içerisinde unutulup gidiyormuş. Kuşkusuz denenen pek çok model var ve bunların çoğu yüzyılın ortası gelmeden yok olup gidecek ve kalanları da değişip epey daha farklı bir biçim evirilmiş olacak. Ama Holakrasi halen mevcut emsalleri arasındaki hem en belirgin ve dikkat çekici olan, hem de üzerinde en çok konuşulanı. Bizim coğrafyamızda bunun ütopik bir model olduğunu değerlendirenler çoğunlukta iken uygulama örneklerinin bini aştığı söylenen Batı’dan gelen eleştiriler de çok yoğun.


Holakrasinin şimdiden kırıldığını, bu modelin çalışması ve ilerlemesinin imkânsız olduğunu söyleyenler var. Bunlardan bir kısmı Hiyerarşinin şirket için kritik önem taşıdığını, iyi bir yöneticinin kararların daha çabuk alınabilmesi ve daha fazla tasarruf imkânı sağladığını o yüzden Holakrasinin verimsiz olacağını iddia ederken öbürleri de; “Holakrasi yukarıdan aşağı düzenlenmiş, bürokratik, büyük hükümetçi bir yapıyı temsil ediyor, kişilere değil süreçlere güç veriyor, 21nci yüzyılın organizasyonlarının ihtiyacı olan çevik, ölçeklenebilir yapı böyle olamaz” diyorlar. Kuşkusuz ki bu modelde yukarıdan aşağı bir düzenleme ve sistem var, ve bu sistem Organizasyonun girişimcilerinin amaçlarını destekler yönde oluşturulmuş, ama çalışana da daha inisiyatif sahibi ve yaratıcı olabilme fırsatı veriyor. O yüzden tam da cağımızın gelişiminin yönüne uygun bir model.

En liyakatlinin yönettiği Meritokrasiden en işe yaramaz olanının başa geçirildiği Kakistokrasiye, hiyerarşik bir sistemde organizasyon büyüdükçe tepedeki kişinin doğru bilgiye doğru zamanda ulaşması ve en doğru kararı zamanında alabilmesi asla mümkün olmaz. Oysa gerekeni bilip yapabilecek durumda çalışanlar vardır. Her biri küçük adımlardan ibaret olsa da günümüz işlerinde en alttaki kişinin kendi işiyle doğrudan ilgili konularda sorumluluk hissedip doğrudan karar alabilmesi Organizasyonu çok daha çevik ve başarılı hale getiriyor.

Eğer organizasyon insanların belirli durumlara belirli proseslerin uygulandığı tekrara dayalı işlerde kullanıldığı statik bir yapıdaysa, yaratıcı zihinsel katkı gerekmiyorsa o zaman Holakrasinin getirdiği çok önemli bazı yararlar o organizasyon için söz konusu olmaz. Ama zaten bu tür endüstriyel organizasyonların piyasadaki rekabetçi gücünün giderek yok olduğunu ve insanların yaptığı rutin işlerin giderek makineler tarafından daha verimli şekilde devralınmakta olduğunu görüyoruz. Bugün özellikle Endüstri 4.0’ın getirdiği birbiriyle sürekli ağdaşım içinde olan “”Ruhu Olan(Spiritual) Makineler””(Ray Kurzweil) insana neredeyse hiç iş bırakmıyor. Peki, insan nerede lazım, belki de artık sadece tasarım safhasında ve bir de son tüketici ile makineler arasında. Bu iki tür iş pozisyonu da zorunlu olarak çalışan her insandan yaratıcı katkı ve inisiyatif bekliyor. Hiyerarşik sistemin inisiyatif kullanamayan “emir kulu” insanlarına giderek ihtiyaç kalmıyor. O tür işler kesinlikle artık makinelere devredilmekte. Çünkü insan boğazı tokluğuna çalıştırılan köle statüsünde dahi olsa makineye göre daima daha pahalıya gelir. Bir bakıma teknoloji ilerledikçe atlara eşeklere ihtiyacımız kalmamasındaki gibi bir durum. Tabii bu durum günümüz hiyerarşik organizasyonlarındaki çoğu yönetici pozisyonu için de aynen geçerlidir.

Organizasyonlardaki sosyal ve profesyonel ilişkiler giderek daha sembiyotik ve etkileşimli hale geliyor. Çalışanın yaratıcı katkısı için olmazsa olmaz nitelikteki yatay ağdaşım (networking) imkânı Holakrasi anayasasında düzenmiş, rollerin yayabileceği sinyallerin yaratacağı psikolojik sorunlar engellenmiş. Bunlar yukarıdan aşağı kurulan hiyerarşik sistemlerde pek mümkün değil. Ancak çalışanların performans metrikleri, özendirme/güdüleme sistemleri Holakrasi anayasasının içine dâhil değil. Organizasyon kendi yapısına uygun sistemi ayrıca kurması gerekiyor ve eğer bunlar doğru olarak yapılandırılıp sisteme dâhil edilmezse ortaya çıkabilecek sorunlar kimilerince Holakrasiden kaynaklı da sanılabilir.


Türkiye’de iş piyasası kısa vadeli sonuçlara odaklı. Yaygın olarak ucuz işçilikle birlikte güçlü bir liderliğe dayalı hiyerarşik sistemler söz konusu. Tasarım, inovasyon, yeni ürün geliştirmeye dayalı rekabetçi güç söz konusu değil. Kişi başı katma değer üretimi düşük tekelci piyasalar ve taşeron üretimler yoğun. Çalışanın yaratıcı katkı sunmasına da inisiyatif kullanmasına da ihtiyaç yok gibi. O nedenle Holakrasi böyle organizasyonlara henüz çok uzak. Ama eğer tekelci piyasalar rekabete açılır ve global rekabet bir zorunluluk haline gelirse işte o zaman mevcut hiyerarşik yapının sürdürülemezliği de belirgin hale gelecek. Günümüz şartlarında tekelci piyasalardan etkilenmeyen, yaratıcılığa dayalı yüksek katma değer üretimi olan, varsa ancak sadece birkaç küçük Organizasyon onlar sembolik olarak böyle bir yapılanmayı deneyebilir.

◊ ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ ◊

HOLAKRASİ ANAYASASI (v4.0)
GİRİŞ

Bu Holakrasi Anayasası (Anayasa) yapısı; ister bir ortaklık, vakıf, ortak girişim, birlik, dernek, anonim/limited şirket ya da başka bir yapıdaki girişim tüzel kişiliği olsun, yetkili kurucu, müdür yahut CEO tarafından usulünce benimsenip onaylanması halinde söz konusu yapıda ekip, bölüm, çalışma birimi veya işlevsel alt birim “organizasyon” olarak adlandırılacak ve holakrasi sisteminin kurumsal yönetişim ve operasyonları için getirdiği temel kurallar, süreçler ve yapıtaşları tanımlanacaktır. Organizasyonun yetkili organlarınca benimsenip onaylanan bu Anayasa, görevlendirdiği kişilerce şartları onaylanarak (ki bu onaylayıcılar kurumun yasal ortağı, çalışanı, gönüllüsü, müdürü ya da başka bir yetkilisi de olabilir, bu kişiler aşağıda “partner (ortak)” olarak anılacak) yürütülecek işlerin icrasında ve yönetiminde gerekli tüm yetkilere esas teşkil edecektir.

MADDE I

Harekete Geçiren Roller
1.1 “Rol”ün Tanımı:
Organizasyonun ortakları, açık şekilde tanımlanmış roller içinde hareket ederek organizasyon işlerini icra edeceklerdir. “Rol” tanımlayıcı adıyla kurumsal bir yapıdır ve aşağıdakilerden biri ya da daha fazlasına denk gelir;
(a) “Amaç”; rolün, organizasyon adına takip ve ifade edeceği bir potansiyel kapasite veya gerçekleşemeyen hedef anlamındadır.
(b) “Etki alanları”; rolün organizasyon adına kendi kapsamı dâhilinde kontrol ve düzenleme yürüttüğü alanları ifade eder.
(c) Organizasyon için yürütülmekte olan belirli aktiviteleri bizzat yapmak ya da yöneterek icrasını sağlamak işi de bir rolün “sorumluluğu”(hesap sorulurluk – accountability)” olarak tanımlanacaktır.

1.2 Bir rolü üstlenmenin sorumlulukları
Bir rolü gereği gibi üstlenecek olan bir partner herhangi istifa yahut da gerekli süreç sonucu rol görevinden ayrılıncaya kadar bu 1.2 kısmında açıklanan sorumluluklara sahip olacaktır.

1.2.1 Gerilim Süreçlerinin Yürütülmesi
Bir rolü gereği gibi doldurmakta olan bir partner, rolün amacı ve sorumluluklarının mevcut yürütülüş biçimini düzenli olarak idealize ettiği potansiyel şekli ile karşılaştırır. Mevcut gerçeklik ile potansiyel ideal arasındaki farkları belirler. Bu farka “Gerilim (Tension)” diyoruz. Bu şekilde, belirlenen her gerilim azaltılabilmek amacıyla partner tarafından anayasaya göre kendisine verilen yetkiler dâhilinde en uygun olacak hareket biçimlerinden biri seçilerek uygulamaya konulur.

1.2.2 Sorumlulukların İşleme Sokuluşu
Bir rolü gereği gibi üstlenmiş konumdaki her partner, rolün gerektirdiği tüm sorumlulukları düzenli olarak gözden geçirir ve bu sorumluluklara hizmet amacıyla;
(a) Rakip önceliklerin olmaması halinde, organizasyon için yararlı olacak işleri (bir sonraki eylem olarak) doğrudan icra edebilir.
(b) Eylemin sonuçları eğer organizasyona yararlı çoklu bir dizi belirli eylemlerin de başarılmasını gerektiriyorsa rakip önceliklerin olmaması halinde “Proje” adı verilen bu sonuçların gerçekleşmesi için doğrudan çalışır.

1.2.3 Projelerin Yürütülmesi
Bir rolü dolduran partner, bu rol için izlenen-her biri “Hâlihazırdaki Proje” konumundaki- projelerden hangilerinin mevcut yapısına uygun ve diğer kaynaklar için de yeterince önemli olduğunu düzenli olarak değerlendirir. Partner, hâlihazırdaki projelerin her biri için uygulanma aşamasında gerekli olan adımların atılması veya sonraki eylemlerin izlenmesi noktasında gerekli adımları belirleyip yakalar.

1.2.4 Projeler Ve Sonraki Eylemlerin İzlenmesi
Bir rolü üstlenmiş bir partner;
(a) Bir veritabanı yahut benzeri somut ortamda başka bir partnerin de izleyebileceği -belirgin ve kolayca aktarılabilir biçimde- rol için tanımladığı proje ve sonraki eylemleri yakalamalı ve izlemelidir.
(b) Bunlar Rolün gerçek ve potansiyel işlerinin hâlihazır durumunu yansıtabilir halde kalacak şekilde muntazaman gözlenip güncellenmeli ve muhafaza edilmelidir.

1.2.5 İlgi ve Kaynakların Yöneltilmesi
Bu anayasanın ve süreçlerinin çıktılarının aksine bir kısıtlaması olmadığı hallerde bir rolü layığıyla dolduran bir partnerin rolüne hizmet içinde ve kullanımına hazır durumda olan, ilgi, enerji ve diğer kaynaklar dâhilinde yürütebileceği tüm sonraki eylem ve diğer potansiyel aktiviteleri sürekli göz önünde bulundurmaktır. Ayrıca, partnerin kendi rolü ve organizasyon nezdinde hangi aktivitelere bu kaynakları yönlendirmenin en uygun olacağını sürekli değerlendirmesi amacında süre giden bir sorumluluğudur.

1.3 Etki Alanları Üzerinde Yetki
Bir rolü layığıyla dolduran bir partner kendi rolüne tahsis edilen tüm etki alanlarını kontrol ve düzenleme yetkisine sahiptir. Bunun için; (a) Etki alanını etkileyecek eylemler için belirli izin taleplerini değerlendirerek onaylamak veya reddetmek.
(b) Başkalarının kendi etki alanı üzerindeki süregelen kontrol ve maddeten etkileme izinlerini ve sınırlamalarını tanımlamak veya değiştirmek. (Bu tür yetki, izin ve sınırlamalar “siyasa” olarak anılır ve bu 1.3 çerçevesinde verilen bu yetki ve sınırlamalar ayrıca rolün kendisine veya Kısım 2.1.4 gereği etki alanına getirilen sınırlamalara tabidir. Siyasa forumda serbestçe yayınlandıktan sonra etkilediği tüm partnerler için layığıyla geçerli ve bağlayıcı olacaktır.)

1.4 Harekete Geçme Yetkisi
Bir rolü layığıyla doldurmakta olan bir partner; rolünün amaçlarını ifade ve sorumluluklarının gereğini, tesis etmek üzere zorunlu veya arzu edilir gördüğü tüm sonraki eylemleri icra etme yetkisine sahiptir. Ancak, söz konusu sonraki eylem;
(a ) Rolün Kısım 2.1.4’de verilen koşullara göre bir yetki kısıtlaması ihlali olmamalıdır.
(b) Organizasyonun layığıyla atadığı başka bir role yahut bir bağımsız antitenin sahip olduğu bir etki alanı üzerinde bir kontrol uygulama ve maddi bir etki yapması söz konusu olmamalıdır. Ancak bu durum; partnerin söz konusu bağımsız antite yahut diğer rolün temsilcisinden izin almış olmasıyla ve geçerli siyasada bu izni sağlayan mevcut ve geçerli koşulların buna göre sağlanmış olması durumunda izinlidir.

MADDE II

ÇEMBER YAPISI
2.1 Çemberin esasları
“Çember” burada açıklandığı şekilde gereğince yetkilendirilmiş bir rolü ifade eder.
(a) Amacın ifadesini düzenlemek ve daha farklılaştırmak, etki alanlarını kontrol etmek ve sorumlulukları tanımlamak için kendi yönetişim süreçleriyle içerdiği rolleri tanımlar ve evrimleştirir.
(b) Bu rollere güç verecek kişiler ve başka şekilde çemberde görevlendirilenlerin (“Çember Üyeleri”nin) çalışma faaliyetlerini koordine eder ve bütünleştirir.

2.1.1 Rol Tanımı
Çemberdeki roller, bu anayasanın Madde III de belirlendiği şekilde (5.3’de belirtilen sınırlı sayıdaki istisnai durumlar dışında) ancak gerekli bir yönetişim süreci sonunda belirlenebilir ya da değiştirilebilir. Hiçbir durumda bir kişi veya süreç, çemberdeki rollerin tanımlanması ya da değiştirilmesinde bu yöntem dışında yetki sağlayacak bir durum yaratamaz.

2.1.2 Siyasa Tanımı Bir çember tarafından gereği gibi kontrol edilen etki alanı, dâhilindeki yetkileri veren veya sınırlayan siyasa Kısım 2.2.1’de belirtilen koşulların istisnası dışında sadece bu anayasanın Madde III’ünde belirlenmiş olan yönetişim süreci ile belirlenebilir veya değiştirilebilir. Ayrıca, sadece içerdiği rollerin yetkisini sınırlayacak siyasaların tanımlanması amacıyla çember kendi içindeki rollerin işlev ve faaliyetlerini kontrol eden bir etki alanını (açıkça çemberin etki alanı olarak tanımlanmamış olsa dahi) mahfuz tutacaktır.

2.1.3 Roller, Çemberin Etki Alanı ile Çarpışabilir
1.4’de belirtilen koşulları genişletecek şekilde bir Çember kapsamındaki her rol, çemberin kontrol ettiği etki alanı üzerinde baskı oluşturacak ve maddeten etkileyecek kontrol uygulama yetkisine sahiptir.
Ancak burada 2.1.3 kısmında böyle bir etki alanını için verilen kontrol ve düzenleme yetkisi Kısım 1.3 koşulları dâhilinde verilen yetkiyi, devir yetkisini ve çemberin bu etki alanına, ya da alanın varlıklarına dair haklarının kayda değer ölçüde sınırlanmasını hariç tutar.

2.1.4 Kontrol Yetkisinin Devri
Bir çember, kendi etki alanları veya onun bir kısmı üzerindeki düzenleme yetkisini bir role özel bir etki alanı tanımlayarak devredebilir. Bu devir, çemberin o etki alanı üzerinde role devredilen sınırlar dâhilindeki kontrol ve yetkilerini kaldırır. Ancak, çemberin devrettiği yetkiyi kaldırma ve sınırlarını değiştirme hakkı mahfuzdur ve;
(a)Devredilebilecek yetkiler, çemberin kendi yetkileri dâhilindekilerle sınırlıdır.
(b) Devir, çemberin siyasasında açıkça yetkilendirilmiş olması durumu hariç dışarıdan bir çemberin yetkilerini veya kayda değer herhangi kıymetlerini etkileyici bir içerikte olamaz.

2.2 Çemberin Ön bağlantısı
Tanımlanmış diğer rollere ek olarak her çemberde(Tanımı Ek A’da verildiği şekilde) bir “Çember Ön bağlantısı Rolü” olacaktır. “Ön Bağlantı” rolüne atanan kişi bu rolün yetkilerine uygun hareket eder.

2.2.1 Ayrımsanmamış Fonksiyonlar İcra Eder
Bir çemberin ön bağlantısı, çember için tanımlanmış olan etki alanı dâhilindeki tüm alanların kontrolünü, sorumluluğunu taşır addedilir. Bu sorumluluk, çember dâhilindeki herhangi bir rol için kısmen veya tamamen özellikle tanımlanmış ve devredilmiş olan yetki ve sorumluluklar hariç -çember sanki bir rol imiş ve ön bağlantı da sanki o rolü icra ediyormuşçasına- geçerlidir. Ancak ön bağlantı; çemberin “Governans” süreci dışında çemberin kendi rollerine ait yetkilerini sınırlayabilecek bir siyasa tanımlama yetkisine sahip değildir.

2.2.2 Öncelikleri ve Stratejileri Belirler
Bir çemberin ön bağlantısı, çember üyelerinden herhangi birinin talebi üzerine herhangi projenin, bir sonraki hareketin, ya da çemberin kaynak ve imkânlarının bir başka kullanım potansiyelinin öncelik değerini değerlendirir ve o an için çemberin kaynaklarının potansiyel kullanımlarından hangisinin daha yüksek bir değer taşıdığını belirler.
Bir çemberin ön bağlantısı ,çemberin rollerine ilişkin buluşsal yöntemleri tanımlayabilir, bu yöndeki kılavuz yönergelerini kaldırabilir veya değiştirebilir. Önceliklerle ilgili kendiliğinden teşhisli süregiden bazlı yöntemler geliştirebilir, her buluşsal yöntem değerli olma potansiyeli taşıyan faaliyet, vurgu, odaklanma ya da hedef bir diğerine göre öncelik kazanması sağlanabilir. Bu öristikler (buluşsal yöntemler) çemberin bir stratejisi olarak tanımlanacaktır.

2.2.3 Ön bağlantı Rolünde Düzeltme
Hiçbir çember kendi ön bağlantı rolüne yeni fonksiyonlar ya da sorumluluklar ekleyemez veya rolün amacında değişiklik yapamaz. Hiçbir çember kendi ön bağlantı rolünü tümden kaldıramaz. Ancak, çemberin ön bağlantı rolünün Kısım 2.2.1’e göre verilmiş yahut bu anayasaya göre tanımlanmış bazı sorumluluklar, etki alanları, yetkiler veya fonksiyonlarını kaldırabilir. Bu şekildeki bir yetki devri bir governans süreci yoluyla ya çember içindeki başka bir role devir yahut da bu unsurların alternatif bir biçimde tanımlanması suretiyle gerçekleştirilebilir. Uygun governans süreciyle, ön bağlantı rolünden herhangi devir suretiyle aktarılan bu unsurlar yine ayni şekilde değişirilebilir veya geri alınabilir.

2.3 Çembere Katılım ve Governans
2.3.1 Çember Nüve Üyeleri. Bu anayasada aksi belirtilmedikçe, bir çemberin Madde III’de tanımlanan katılmaya yetkili üyeleri (Çember Nüve Üyeleri);
(a) Çemberdeki tanımlanmış rollerden birine sahip her partner;
(b) Çemberin Kısım 2.2’de tanımlanan ön bağlantısı;
(c) Bu çembere 2.6.5’e göre seçilen her rep bağlantı;
(d) Çemberin 2.7.’de tanımlandığı şekilde içine atanan her çapraz bağlantı.

2.3.2 Çoklu Doldurulan Rollerin İstisnası
Bir çember burada başka kısımlarda da anlatıldığı gibi belirli göreve ait bir tanımlanmış role sahip partnerlerden en fazla kaçının “Çember Nüve Üyesi” olacağına ilişkin sınırlama getiren bir siyasa yürürlüğe koyabilir. Ancak böyle bir siyasa; çemberin governansında, tanımlanmış rollerdeki partnerlerden en az bir tanesinin çember nüve üyesi olmasına izin verebilir. Bu çember nüve üyesi, partner veya partnerlerin nasıl belirleneceği siyasasında tanımlamış olmalıdır. Böyle bir siyasa sonucu tanımlanmış rolü olan ama çember nüve üyesi olmayan partnerler için ayrıca alternatif bir yol belirlenmemiş ise gerilimlerle ilgili süreçlerde nüve üyelerden her biri ayni zamanda (Ek A’da belirtilen) rep bağlantı rollerinin tüm amaç ve sorumlulukları taşıyor addedilecektir

2.3.3 De Minimis Tahsisteki İstisnalar
Bir çemberdeki ön bağlantı, bir partneri çember nüve üyeliği yapmaktan şu durumlarda muaf tutabilir;
(a) Eğer, partner sadece çemberin tanımlanmış rollerinden birini doldurması dolayısıyla çember nüve üyeliği yapacaksa ya da;
(b) Eğer, ön bağlantı bir partnerin söz konusu rollere tahsis edebileceği süre ve dikkatin “De Minimis(önemsiz değerde)” olduğu değerlendirmesini yapmışsa. Bu şekilde bir partner muaf tutulduğunda Kısım 2.2.3’de izin verilen bir yetki devri de söz konusu olmamışsa, o çemberin ön bağlantı rolünün Ek. A’da belirtilen “Rep Bağlantı Amaç ve Sorumlulukları”nı da taşıdığı addedilecektir.

2.3.4 Nüve Üyeliğe Özel Atamalar
Bu, Kısım 2.3 koşullarına göre ihtiyaç duyulanların ötesinde zaman zaman bir çembere nüve üye olarak ilave kişiler atanabilir. Böyle bir atama bir çemberin ön bağlantı rolü tarafından yürürlüğe konulabilir ve atamayı yapan ön bağlantı veya siyasa tarafından kaldırılıncaya kadar sürer.

2.4 Role Görevlendirilme
Bir çemberin ön bağlantısının, organizasyonun bir ya da daha çok partnerini ya da diğer uygun kişiyi çemberin ilgili siyasalarına uygun olarak tanımlanmış rollerinden birine atama yetkisi vardır.

2.4.1 Münhal Roller
Tanımlanmış rollerden biri herhangi nedenle boşaldığında o çemberin ön bağlantısı, o role an az bir kişi gereği gibi atanana kadar rolü doldurmakla yükümlüdür.

2.4.2 Rollere Birden Fazla Kişinin Atanması
Tanımlanmış bir role birden fazla kişi atanması, rolün belirgin içeriğinin her bir safhası itibariyle sorumluluk ve yetkilerini kimin taşıyacağı konusunda bir karışıklık ortaya çıkarmaması kaydıyla mümkündür. Tanımlanmış bir role birden çok kişileri atayan rolün bunu gerekli kriterleri karşılayarak yapabilmesinin bir yolu her görevlendirme için odaklanacak farklı içerik, bölge ya da onun benzer alt kümelerini tanımlama yetkisini kullanmak olacaktır.

2.4.3 Rollerden İstifa
Bir çemberdeki bir role Kısım 2.4’deki usule uygun biçimde atanan her kişi, çemberin ön bağlantısına ya da o kişi halen atama yetkisine sahip değilse yetkiye sahip kişiye daha önceden bildirimde bulunarak her zaman istifa edebilir. Böyle bir istifa; ister bildirim anında isterse de bildirimde istenen sürenin sonunda yürürlüğe konabilir. Bildirimde aksine bir ifade olmadıkça istifanın yürürlüğe girebilmesi için istifanın kabul edilmesi şartı yoktur. Ancak partner ile organizasyon arasındaki ilişkinin şartları arasında aksine bir madde bulunması durumu hariçtir. Böyle bir maddenin bulunması halinde o Kısım 2.4.3 koşulları değil o madde geçerli olur.

2.5 Seçimli Roller
Burada aksi ifade edilmedikçe her çemberde tanımlanmış rollere ilave olarak tanımları Ek. A’da verilen bir “Fasilitatör”, bir “Rep Bağlantı” ve bir de “Sekreter” rolü bulunur. Topluca “Seçimli Roller” dediğimiz bu rollerin sahipleri seçimle belirlenir.

2.5.1 Seçimler ve Seçilebilirlik
Burada aksi ifade edilmedikçe her çember düzenliolarak seçimler yapacak ve Madde III’de tanımlanan süreç ve kuralları uygulayarak çemberin seçimli rollerinin her birine çember nüve üyelerinden birini seçerek atayacaktır. Çember nüve üyelerinden her biri seçilebilirlik hakkına sahiptir ve birden çok seçimli rolü üstlenebilir. Sadece çemberin ön bağlantı rolünü dolduran nüve üye, fasilitatör veya rep üye rollerinden birini daha dolduramaz.

2.5.2 Seçilme Koşulları ve Yeniden Gelme
Seçimli rollerden birine yapılacak her seçim sırasında seçimin ne kadar bir süre için yapılacağı da belirlenir. Süre sonunda yeni bir seçim yapılır. Ancak dönem sona ermeden önce dahi nüve üyelerden biri (Madde III’de açıklandığı üzere) yeni bir seçim talep ederek seçimli rollerden herhangi biri için yeni seçim yapılmasını sağlayabilir.

2.5.3 Seçimli Rollerde Düzeltme.
Bir çember zaman zaman governans süreci ile seçimli rollere yeni sorumluluklar ve etki alanları ekleyebilir, çıkartabilir ya da değişiklik yapabilir; Ancak, hiçbir çember bu anayasada belirtilen seçimli rollerden birini tamamen kaldıramaz veya burada tanımlanan amaç, etki alanı, sorumluluk veya yetkilerinden hiçbirini yok edemez. Bir çember sadece kendi rep bağlantı rolüne ekleme yapabilir, Kısım 2.6.5’de tanımlanan koşullara göre çembere atanan rep bağlantı rolüne değil!

2.5.4 Seçimli Rollerde Vekâlet
Seçimli rollerde, nüve üyenin herhangi bir toplantıya herhangi nedenle geçici olarak katılamama ya da rolün gereklerini yerine getiremez hale gelme durumu olursa rolün normal şekilde yeniden doldurulmasına kadar;
(a) Önceden veya zamanında haber vermek ve yerine göstereceği kişinin de bunu kabul etmesi koşuluyla bir başka nüve üyenin vekâletini sağlayabilir.
(b)Eğer bu seçenek de yoksa, o zaman görevli fasilitatör bu görevi üstlenir. Ve eğer seçilmiş fasilitatör veya vekili de yoksa o zaman;
(c) Çemberin görevli sekreteri o da mevcut değilse;
(d) Ön bağlantı kişisi. O da mevcut değilse;
(e) Çemberin ilk nüve üyesi kendini rol için deklare eder.

2.6 Alt-Çemberler
Çemberin tanımlanmış rollerinden herhangi birin bu 2.6’da tanımlanan koşullara uygun olarak bir çember olarak hareket etmek üzere yetkilendirilebilir. (Bir çemberin içinde oluşan çember onun “Alt-Çemberi” olarak adlandırılır. İçinde çember oluşan çembere de alt-çemberleri açısından “Üst Çember” denmektedir.)

2.6.1 Alt-Çemberlerin Oluşması
Bir çember uygun governans süreci sonucunda yeni bir alt-çemberin ortaya çıkmasına neden olabilir ya da izin verebilir. Bunun için ya;
(a) Çemberin içindeki bir tanımlanmış rolün genişleyip tam bir çember haline gelmesini yetkilendirir, ya da;
(b) Çemberin içinde mevcut bir ya da daha çok tanımlanmış rolü kapsayan yeni bir çember oluşturacak yeni bir tanımlanmış rol yaratır. Bu durumda çemberin içindeki yeni tanımlanmış rol çember haline gelecek ve diğer bazı tanımlanmış roller bu çemberin içine taşınacaklar ve ilk çemberin doğrudan içinde olmaktan çıkacaklardır. Ancak, bu durumun geçerli olabilmesi için yeni çemberin etki alanının içine aldığı rolleri kapsayabilecek genişlikte tanımlanmış olması gerekir.

2.6.2 Alt-Çemberlerde Düzeltme
Bir çember governans süreci ile tıpkı çember içindeki herhangi diğer tanımlanmış rollerde olduğu biçimde alt-çemberlerinde de; “Amaç”, “Etki Alanı” veya “Sorumluluklar” yönünden değişiklikler yapabilir. Çember ve alt-çember arasında tanımlanmış roller ve siyasalar yönünden birbirine aktarmalar yaparak kendi fonksiyonları ile alt-çemberin fonksiyonları arasındaki sınırları rafine edebilir. Ancak aktarmaların hedef çember açısından bu anayasanın kurallarına uygun olması gerekir.

2.6.3 Alt-Çemberlerin Kaldırılması
Bir çember kendi governans süreci yoluyla kendi içindeki bir alt-çemberi her an kaldırabilir. Bunun için;
(a) Alt-çemberdeki tüm roller ve eğer varsa onun da alt-çemberleriyle birlikte yinelemeli olarak tamamen kaldırılır, ancak eğer çemberin governans sürecinde aksine bir karar verilmemişse alt-çemberin etki alanı için tanımlanmış siyasalar yürürlükte kalır. Ya da; (b) Alt-çember, çember vasfı ve yetkilerine sahip olmayan bir role indirgenir. Bu durumda alt-çemberin ve onun altındakilerin rolleri kendiliğinden sona erer, ancak indirgenmiş haldeki rol etki alanı ve kendisi için tanımlanmış siyasalarla birlikte kalır; yahut da;
(c) Alt-çemberin içeriğine dokunulmadan üstündeki üst çemberle olan sınırları kaldırılır. Bu durumda alt-çember kalkmakla birlikte içindeki siyasalar ve roller varsa daha alt-çemberleri ile birlikte üst çemberin içinde kalır.
kalır.

2.6.4 Alt-Çemberin Ön bağlantısı
Bir tanımlanmış rol içeren bir çember ayni zamanda bir alt-çember ise diğer tanımlanmış roller için uygulananın aynı yöntem ve yetki durumuyla bir kişi tanımlanmış role atanabilir değiştirilebilir ve bu şekilde atanan kişi ayni zamanda otomatik olarak alt-çemberin ön bağlantı rolünü de üstlenmiş olur. Ayni zamanda atandığı süre için nüve üye konumunda da bulunacaktır.

2.6.5 Üst Çember Rep Bağlantı
Bir çember tarafından seçilen rep bağlantı atanma süresince kendiliğinden ayni zamanda o çemberin üst çemberinin de üyesi olur. Eğer söz konusu üst çemberin siyasasında aksine bir durum tanımlanmamışsa ön bağlantı ve çapraz bağlantı dışında nüve üyeleri bulunmayan bir çemberin rep bağlantısı üst çemberin de üyesi olamaz. Böyle bir durumda alt-çemberin ön bağlantı ve çapraz bağlantı dışında nüve Üyeleri oluncaya kadar bir rep bağlantı rolü için seçim yapılması da gereksizdir.

2.7 Çapraz Bağlantı
Burada aksi belirtilmedikçe bir siyasa çıkartılarak ister organizasyonun dışından isterse içinden bir rol veya çember “bağlantılı antite” olarak görevlendireceği temsilci ile çemberin veya ona ait alt-çemberin (“Hedef Çember’in”) governans ve operasyon çalışmalarına katılabilir. Böyle bir durumda bu Kısım 2.7 koşulları siyasada (“Çapraz Bağlantı Siyasası”) aksi belirtilmedikçe geçerlidir.

2.7.1 Çapraz Bağlantı Rolü
Bir çapraz bağlantı siyasasının yürürlüğe konulmasıyla bağlantılı antite ve hedef çember Ek. A’da tanımlandığı şekliyle bir rep bağlantı rolüyle birbirine bağlanmış addedilir. Ancak, referans konusu çember bağlantılı antite sayılırken üst çember, hedef çember olur ve özel Rep Bağlantı rolü de “Çapraz Bağlantı” rolüdür. Rolü dolduran kişi “Çapraz Bağlantı” olarak addedilir. Ancak, eğer bağlı antite bir çember değilse çapraz bağlantı rolünün fonksiyonları, bağlı antitenin fonksiyonları kabul edilir.

2.7.2 Çapraz Bağlantıya Atanma
Bir çapraz bağlantı rolü uygun şekilde;
(a) eğer zaten bağlı antite rolünde görevli bir gerçek kişi mevcutsa onun tarafından veya;
(b) Bağlı antitenin kendi kapsamı dâhilinde bu rolü doldurmaya uygun bir kişiyi diğer tanımlı rollere yapılan atamalar için uygulanan usullere uygun şekilde atmasıyla veya;
(c) Bağlı antite siyasasında tanımlanan başka herhangi usule göre atanır. Eğer, çapraz bağlı antite rolü herhangi bir şekilde boşalmışsa yerine bir atama yapılmaz, işlevsiz ve etkisiz hale gelir.

2.7.3 Çapraz Bağlantı Yetkileri
Bir çapraz bağlantı, hedef çemberin bir üyesi sayılır ve üyelere sağlanan her türlü yetkiyi çapraz bağlantı rolü açısından algılanan gerilimlerin işlenmesinde kullanma hakkına sahiptir; Ancak, bir çapraz bağlantının yetkileri, hedef çember içinde bağlı antite için hedef çemberin kendi amaç ve sorumluluklarına getirisi olmayacak kapasitelerin inşası için kullanılamaz.

2.7.4 Çapraz Bağlantı Rolüne Eklemeler
Bir Bağlı Antite kendi governans süreciyle Çapraz Bağlantı Rolüne ekleme ve düzeltmeler yapabilir. Bu rol, bağlı antitede yürürlükte olan bir siyasanın öngördüğü tüm sorumlulukları taşıdığı gibi bağlı antitede ya da çapraz bağlantı siyasasında aksine bir belirleme olmadıkça hedef çemberde geçerli olacak tüm sorumlulukları da taşıyacaktır. Bir hedef çember kendi governans süreciyle bir çapraz bağlantı rolüne etki alanları ve sorumluluklar ekleyebilir ve daha sonra da değiştirebilir, ancak bu değişiklikler sadece hedef çemberin içindeki çapraz bağlantı rolü için geçerli olacaktır ve bağlı antiteyi etkilemez. Bir çapraz bağlantı kendisine hedef çemberde eklenen ama bağlı antitenin amaç ve sorumluluklarına katkı sağlamayacak sorumlulukları gerçekleştirebilmek amacıyla bağlı antitenin kaynaklarını tahsis edemez.

2.7.5 Sınırlar ve Yetki Devri.
Bir çember belirlediği çapraz bağlantı siyasasında organizasyonun bir rolünü “Bağlı Antite” olarak tanımlamışsa bu rol, .emberin doğrudan içinde veya üzerindeki üst çemberin içinde yer almalıdır. Ancak, eğer bir bağlı antite ya da hedef çember bir çapraz bağlantı siyasasında kendi içerdiği roller veya çemberlerden birini vekâleten bu görevi ifa edecek şekilde tanımlamışsa o zaman tekrar devir yetkisi dâhil tüm etki ve koşullar aynen yeni tanımlanan bağlı antite ya da hedef çembere geçer.

MADDE III

GOVERNANS SÜRECİNİN KAPSAMI
3.1 Governansın Kapsamı.
Her çemberin governans süreci bu Madde III öngörülen kurallara uygun olarak yürütülür.
(a) Çemberdeki rollerin ihdas edilmesi, düzeltilmesi ve kaldırılması;
(b) Çemberdeki siyasaların ihdas edilmesi, düzeltilmesi ve kaldırılması;
(c) Kısım 2.5’de tanımlanan seçimli roller için seçimlerin yapılması;
(d) Kısım 2.6’da tanımlanan Alt-çemberlerin ihdas edilmesi düzeltilmesi ve feshi.

Burada, Kısım 3.1’de tanımlanan aktiviteler bir çemberin “Governans Aktiviteleri”dir ve orada güncel olarak işlenen aktivitelerin sonuçları da “Governans”tır. Burada 3.1’de tanımlananın dışındaki hiçbir çıktı ya da karar bir çemberin governansı yerine geçmez ve addedilemez. Bir çemberin sekreteri sadece çemberin resmi governans tutanakları ve kayıtlarını tutacaktır.

3.2 Governans Değişikliklerinin Başlangıç Eşiği
Çember nüve üyelerinden herhangi biri burada 3.3 veya 3.4 kısımlarında verilen süreçlere uygun biçimde (bir “Öneri”) yeni governans veya düzeltme ve değişiklik önerisinde bulunabilir. Böyle bir öneri burada Kısım 3.2’de tanımlanan kurallar ve gerekliliklere uygun şekilde dikkate alınacak ve işlenecektir.

3.2.1 Geçerli Öneriler İçin Kriterler
Bir öneri, çember nüve üyesinin bir gerilimi azaltacağı veya çözeceği yönündeki algısına dayalı bir Öneri olarak dikkate alınacak ve işlenecektir. Üye önerisini şunlara dayalı olarak yapabilir;
(a) Bir amaç doğrultusunda yeni kapasite üretilmesi veya amacın ifadesine yönelik kısıtlamanın kaldırılması yahut da çember nüve üyesinin rolüne ilişkin yeni bir sorumluluğun yürürlüğe konulması;
(b) Çember içindeki kendisinden başka bir nüve üyeye ait rolün yeni kapasite üretilmesi veya Amacın ifadesine yönelik kısıtlamasının kaldırılması için söz konusu üyenin de aynı gerilim algısını paylaşması ve izni;
(c) Çember içinde zaten yürütülmekte olan bir aktivitenin kapsamına governans içinde açıklık getirmek;
(d) Çemberin seçimli rollerinden birisi için yeni bir seçim yapılmasını sağlamak.
Öneri, bu kısımda tanımlanan kriterlerden birini karşılamalıdır.

3.2.1 Öneriyi Yapan Çember Nüve Üyesi
Çözüm aranan gerilime ilişkin sunulan öneri uygulamada ise öneriyi sunan nüve üye gerilimin daha az olacağına dair şimdiye veya geçmişe yönelik gerçek, somut ve mantıklı bir yolun muhakemesini ve sunumunu da yapabilmelidir.

3.2.2 Geçerli İtirazlar İçin Kriter
Bir öneri hakkında çemberin tüm üyelerine geçerli itirazda bulunabilme fırsatı verilmeden ve artık hiçbir üyeden geçerli bir itiraz gelmemesi durumu sağlanmadan öneri çember için geçerli ve bağlayıcı bir governans haline gelemez. Eğer öneri ilk haline göre değişikliğe uğratılarak işlenmişse yeni değişik haline de tüm üyelerin itiraz hakkı bulunur. Bir öneriye yapılan bir itiraz çember nüve üyesi için önerinin benimsenmesi haline ilişkin bir gerilim oluşturur. Aşağıda (a) dan (d)’ye kadar tanımlanan standart kriterleri yahut da (e)’de tanımlanan özel kriteri karşılamak zorundadır;
(a) Müdahale edilmeyen bir gerilim, çemberin amacını ifade etme ve sorumluluklarını yerine getirme kapasitesini gerçekten zayıflatır. O nedenle gerilim sadece ilerlemeye yönelik bir potansiyeli değil ayni zamanda mevcut kapasitenin bir adım gerisine düşülmesini de ifade eder; bu kriterin amaçları bakımından, çemberin governansı ya da beklentileri yahut ona yönelik sağlanan yetkiler kapasite zayıflaması addedileceği;
(b) Çember için henüz mevcut olmayan ya da öneri söz konusu değilken ciddi konumda olmayan bir gerilimin önerinin benimsenmesi halinde gerçekleştireceği ya da arttırılacağı;
(c) Gerilimin öngörülen veri veya hadiselere bakılmaksızın mevcut veri ve hadiselerle yüzeye çıktığı ve gelecekte öngörülere ait sonuçların algılanma ve mukabele fırsatının olası görüldüğü;
(d) Eğer öneri benimsenirse gerilim çember nüve üyesi tarafından Kısım 3.2’de belirlenen şartlara göre işlenebilirliği; yahut da yukarıdaki kriterlerin tümünden bağımsız olarak değerlendirileceği;
(e) Gerilimin önerinin bu anayasada belirlenen kurallarla çelişme dolayısıyla ortaya çıkacağı, yahut da çemberi kendisine tanınan yetkilerin dışında hareket etmeye zorlayacağı, yahut da çember Üyelerini kurallar, süreçler veya yetkilere uygun çalışmaktan engelleyeceği öngörülecektir.

3.2.3 İtirazların Tefrik Edilmesi
Bu anayasada aksine açık bir hüküm olmadığı takdirde, bir nüve üye tarafından çember için yapılan bir öneriye karşı yapılan itiraz, nüve üye tarafından mantıklı ve özel bir argümanla savunulmadıkça 3.2.2’deki koşulları karşılamış gerçek bir itiraz addedilir.

3.2.4 Bağlı Çemberlerin Temsiliyeti
Kısım 3.2’nin amaçları bakımından bir çembere diğerinden veya benzer bir antiteden bağlı üye tarafından ortaya atılan öneriler ve itirazlarla ilgili olarak aşağıdaki kurallar geçerli olacaktır;
(a) Ön bağlantıdan Gelen çember için herhangi öneri veya öneriye karşı itiraz çemberin ön bağlantısı tarafından yapılmışsa çemberin üst çemberi yahut herhangi üst çember veya ilgili üst çemberin ilgili nüve üyesi tarafından yapılmış gibi geçerli kabul edilecektir.
(b) Rep Bağlantıdan Gelen Çemberin bir alt-çemberinin rep bağlantı kişisi tarafından çember için yapılan herhangi öneri veya öneriye karşı itirazın değerlendirilmesinde, rep bağlantı (tıpkı ön bağlantı kişisi için olduğu gibi) söz konusu Alt-çember rolünün tamamını temsil ettiği kabul edilecektir.
(c) Çapraz Bağlantıdan Gelen Çember için herhangi öneri veya öneriye karşı itiraz, çemberin çapraz bağlantı kişisi tarafından yapılmışsa Kısım 2.7.3.’de getirilen kısıtlama durumu hariç tıpkı bağlı antitenin governans toplantısındaki çapraz bağlantının temsiliyetinde olduğu gibi geçerli kabul edilecektir.

3.3 Governans Toplantıları
Bir çemberin sekreteri, çemberin governans faaliyetlerini yürütmek üzere muntazaman toplantılar düzenleyecek ve yürütecektir. Fasilitatör başkanlığında bu toplantılar Kısım 3.3’de verilen kurallar ve çemberin ilgili siyasaları “Governans Toplantıları” doğrultusunda yürütülecektir. Düzenli olarak düzenlenen governans toplantılarına ek olarak çember sekreteri, çember nüve üyelerinden herhangi birinin talebi üzerine özel governans toplantıları da düzenleyebilir. Bu toplantılar, düzenli governans toplantılarının gündemini oluşturabilecek herhangi amaçla yapılacaktır.

3.3.1 Katılım Durumu
Çemberin tüm nüve üyeleri, çemberin tüm governans toplantılarına katılmaya hak sahibidir. Fasilitatör ve sekreter görevinde bulunan kişiler de çember nüve üyesi olmasalar bile katılırlar; Dahası, çemberin ön bağlantı, rep bağlantı ve çapraz bağlantı kişileri her biri -sadece söz konusu bağlantı kişisinin kaynaklarını etkileyen belirli özel gerilimlerin işlenmesi amacıyla- governans toplantılarına ilave bir kişiye kadar davet edebilirler. Böyle davetli konumdaki ilave katılımcılar da governans toplantısı süresi boyunca tıpkı çember nüve üyeleri gibi kabul edileceklerdir. Çemberin siyasasında aksine özel bir belirleme olmadıkça governans toplantılarına başka hiç kimse katılamaz.

3.3.2 Toplantı Yeter Sayısı
Çemberin siyasasında aksine bir belirleme olmadıkça;
(a) Governans toplantılarında geçerli bir toplantı yeter sayısı yoktur.
(b) Toplantıda karar altına alınan governans değişiklikleri katılan çember nüve üye sayısına bakılmaksızın geçerli olur.
(c) Kısım 3.2’de belirlenen amaçlar doğrultusunda governans toplantısına katılmayan tüm nüve çember üyelerine toplantıda sunulan herhangi önerilere itiraz etme hakkı verilmiş ve onlar hiçbir itirazda bulunmamış kabul edilirler. Ancak, çember üyelerinin tümüne sekreter tarafından toplantı duyurusu usulüne uygun olarak yapılmış olmalıdır.

3.3.3 Gündemin Hazırlanması
Governans toplantısı gündemi daha önceden değil toplantı hemen başlamadan veya toplantı sırasında fasilitatör tarafından genel governans toplantılarında tüm nüve üyelerinden gündem konusu talep ve tekliflerini almak suretiyle normal gündem maddeleriyle birlikte belirlenir. Özel governans toplantılarında ise özel toplantı talebinde bulunan üyenin talebi doğrultusunda eğer üye diğer katılımcıların da gündem eklemelerine izin verirse diğer maddeler de gündeme eklenerek yapılır. Governans toplantısı sırasında fasilitatör herhangi katılımcının formal olarak talep ettiği gündem maddelerini -hatta talep gündemin hazırlanması bittikten sonra yapılmış bile olsa- gündeme ekleyebilir.
(a) Gündem Maddelerinin Formatı Her gündem maddesi konuyu getiren üyenin belirlediği bir tek Gerilimin işlenmesini temsil etmelidir. Her katılımcı böyle ele alınmasını istediği ayrı bir gerilimi özetleyen etiketle yeni bir gündem maddesi ekleyebilir. Gündeme madde eklenmesi sırasında sadece konu refere edilir, açıklamalar öneriler ya da tartışmalar yapılmaz. Bunlar o gündem maddesinin işlenmesi sırasında yapılır.
(b) Gündemin Düzenlenmesi Governans toplantısının tüm gündem maddeleri belirlenip toplandıktan sonra fasilitatör gündem maddelerinin hangi sıraya göre ele alınacağını belirler. Dikkat edilecek tek şey katılımcılardan herhangi birinin talebi üzerine çemberin seçimli rollerinden birine seçim yapılmasıyla ilgili maddenin diğer maddelerden önce ele alınması gerektiğidir.
(c) Gündem Maddelerinin İşlenmesi Maddelerin sıralaması yapıldıktan sonra Governans toplantısına katılan çemberin nüve üyeleri her ilave gündem maddesini birer birer ele alarak Kısım 3.3.5’de belirtilen Seçimli Rollere seçim yapılmasıyla ilgili (“Tümleyici Seçim Süreci”) ve Kısım 3.3.4’de tüm diğer gündem maddeleriyle ilgili olarak tanımlanan (“Katılımcı Karar Oluşturma Süreci”ni) çalıştırırlar.

3.3.4 Katılımcı Karar Oluşturma Süreci
Karar oluşturmayla ilgili katılımcı süreç sadece gerilim çözme amacına yönelik olarak ve işlenmekte olan gündem maddesinde konu edilen gerilimi giderme ya da azaltma amacıyla ve konuyu gündeme getiren (“Öneren”) nüve üyenin algı ve yargısı doğrultusunda şöyle işlenir:
(a) Önerinin Sunumu Gündem maddesi üzerinde çalışılmaya başlamak üzere fasilitatör “Öneren”e gündem maddesi olan gerilimi açıklama ve eğer isterse buna yönelik çözüm önerisini sunma fırsatı verir, bunlar sekreter tarafından kayda geçirilir. Fasilitatör tarafından önerenin önerisini oluşturmayla ilgili varsa kendi yardım talebi doğrultusunda konuyu tartışmaya açma yahut da başka bir çalışma yürütülmesi fırsatı sağlanır. Ancak tüm bu tartışma yahut diğer çalışma önerenin gerilimle ilgili olarak bir ilk öneri hazırlayabilmesine yönelik olmalı, katılımcı karar oluşturmayla ilgili amaçları olmamalıdır.
(b) Sorulara Açıklık Getirilmesi Öneren tarafından bir öneri sunulduktan sonra, fasilitatör sadece önerinin niyet ve anlamını açıklığa kavuşturma amacına yönelik olarak diğer katılımcıların da açıklık getirici sorularına fırsat verir. Öneren bu soruların her birine yanıt verme hakkına sahiptir ama yükümlü değildir. Fasilitatör bu safhada öneriye yandaş veya karşı görüşler sunulmasına ve herhangi tartışmaya izin vermez. Bu esnada katılımcılardan herhangi biri Sekreterden kayda geçen öneriyi veya organizasyon’un konuya ilişkin mevcut governansını okuması talep edebilir
(c) Reaksiyon Turu Açıklık getirilmesine ilişkin soruların kalmamasından itibaren fasilitatör, öneren hariç isteyen her katılımcıya birer birer öneriye olan reaksiyonlarını dile getirme fırsatı verir. Katılımcılar hitaplarında birinci ve üçüncü tekil şahıs kullanabilirler. Önerene doğrudan ikinci şahıs hitabıyla mukaleme yapılmaz. Fasilitatör sırası gelmeden yapılan konuşmaları ve tartışmaları ya da öneri yerine ona karşılıklara verilen karşılıkları anında müdahale ederek durdurur, izin vermez.
(d) Düzeltme ve Açıklığa Kavuşturma Reaksiyon turunun tamamlanmasından itibaren fasilitatör, önerene eğer arzu ederse herhangi reaksiyona karşılık yorum ve açıklamalar getirme ya da Öneride arzu edilen düzeltmeleri yapma fırsatı tanır. Bu fırsat sadece önerenin gerilimle ilgili önerisini geliştirmesi için olup, diğer katılımcılar tarafından ortaya atılan gerilimlerle ilgili değildir. Fasilitatör Öneren dışındaki katılımcılardan gelen yorum ve tartışmalara izin vermez, engeller.
(e) İtiraz Turu.Öneren, öneriyle ilgili açıklamalar ve varsa düzeltmeler sunumunu tamamladıktan sonra fasilitatör her katılımcıya birer birer -öneren dâhil- söz verir. Önerinin o andaki geçerli halinin kabul edilmesine ilişkin itirazların dile getirilmesine de fırsat verir. İtirazlar hiçbir tartışma ve herhangi yöndeki bir karşılığa izin verilmeden sunulmalıdır. Burada ancak fasilitatörün Kısım 3.3.7’de verildiği şekilde itirazları test etme fırsatı olabilir. Bu test ile sunulan itirazların kurallara aykırılığının olup olmadığı belirlenir ve kayda geçer. Eğer itirazlarda kurallara aykırılık varsa bu şekilde kayda geçen öneri onaylanıp benimsenir ve çemberin governansı haline gelir. Gündem maddesi böylece işlenmiş ve tamamlanmış olur. Fasilitatör bir sonraki adıma geçebilir.
(f) Tümleme Bir önceki adımda kayda geçen her itirazla ilgili olarak fasilitatör önerinin hem söz konusu itiraza yol açmayacak, hem de gerilimi hedef alacak şekilde düzeltildiği bir çözüm arar. Bu çalışma sırasında öneren önerideki düzeltmenin uygulanmasının söz konusu gerilimin çözümündeki etkisini ve yine itiraza yol açıp açmayacağını değerlendirir. Tüm bu değerlendirmelerde Kısım 3.3.8’deki tümleme kuralları geçerlidir. Böylece hem ilk gerilim konusunu hem de bir önceki adımda ortaya çıkan itirazları dikkate alan düzeltilmiş bir önerinin hazırlanmasından sonra bu önerinin son şekli oluşur ve fasilitatör bundan sonra yine bir önceki adıma geçer.

3.3.5 Tümleyici Seçim Süreci
Bu süreç şöyle yürütülür:
(a) Rolü Tanımlama. Fasilitatör içine seçim yapılacak Rolün fonksiyonunu tanımlamakla işe başlar ve seçim ve geçerli olduğu sürenin tanımlanmasıyla devam eder.
(b) Oyların Doldurulması. Her katılımcı içinde seçenin (kendisinin) ve söz konusu Rol için en uygun görüp seçtiği kişinin adı yazılan bir oy pusulası doldurur. Seçime katılan herkes çekimser kalmamak ve birden çok aday göstermeyerek sadece bir tek kişiyi aday göstermek zorundadır. Bu adım sırasında ve öncesinde fasilitatör potansiyel adaylara ilişkin her türlü yorum ve tartışmayı anında engeller.
(c) Aday Gösterme Turu Tüm oy pusulaları toplandıktan sonra fasilitatör her oy pusulasını tek tek okur ve aday gösteren katılımcı neden o kişinin söz konusu rol için en uygun olduğuna inandığını açıklar. Fasilitatör aday gösterilen dışındaki herhangi potansiyel adaylara ve başkaca tüm konulara ilişkin yorumları engeller.
(d) Aday Değiştirme Turu. Bu şekilde tüm aday göstermeler açıklandıktan sonra Fasilitatör her katılımcıya bir önceki adımda sunulan bilgiler ışığında isterse adayını değiştirme fırsatı verir. Fasilitatör tüm bu değiştirmeleri de kayda alır ve değişiklik yapan her kişinin niye değişiklik yaptığını açıklamasına da izin verir, farklı her türlü yorum ve tartışmayı engeller.
(e) Öneri Yapılması. Tüm değişiklikler kayda geçtikten sonra fasilitatör aday oylarını sayar ve en çok oy alan adayı daha önce konuşulmuş süre için seçilmesini önerir. Eğer en çok oy sayısında bir eşitlik oluşmuşsa fasilitatör şu seçeneklerden birini uygular:
(i) Eşit oylu adaylardan birini körlemeden seçip önerir;
(ii) Eğer eşit oy alan üyelerden birisi zaten rolün sahibi konumundaki üye ise o kişiyi önerir;
(iii) Eğer eğer eşit oy alan adaylardan sadece birisi kendisini önermişse o kişiyi önerir.
(iv) Bir önceki adıma gidip eşit oy alan adaylardan birine oy vermemiş katılımcıların tercihini eşit oylu iki adaydan biri yönünde değiştirmesini ister. Sonra tekrar bu adıma döner ve kuralları ona göre uygular.
(f) Proses Önerisi. Fasilitatör bir adayın seçilmesi için öneri yapma aşamasına geldiğinde “Tümleyici Karar Oluşturma Süreci” devreye girer. Burada doğrudan Kısım 3.3.4(e)’deki itiraz süreci işler. İtirazlar dile getirildiğinde eğer önerilen aday oradaysa en son ona sorulur. Eğer itirazlar, tümleştirme aşamasında iken dile getirilmişse o zaman fasilitatör, öneriyi geri çekip bir önceki adıma, oy sayısına bakmaksızın başka bir adayı önerme konumuna geri dönme kararı verebilir.

3.3.6 Önerilerin Test Edilmesi
Fasilitatör, bir governans toplantısı sırasında öne sürülen bir önerinin hangi gerilimi hedef alacağının somut, gerçek ve mantıklı bir örnek durum üzerinden Kısım 3.2.1’deki koşullara uygun olarak Öneren tarafından anlatılmasını isteyebilir. Böyle bir test sırasında fasilitatör böyle bir gerilim ve durumun var olup olmadığıyla sınırlı bir yargı yetkisine sahiptir ancak gerilimin ve durumun geçerliliği ve doğruluğuna ya da Önerinin bu gerilime ve duruma etkisinin ne olacağına ilişkin bir yargıda bulunmaz. Önerilerin fasilitatör tarafından testi öneren, öneriyi ilk yaptığı sırada yapabileceği gibi karar oluşturma sürecinin Tümleştirme aşamasında da yapabilir. Tümleştirme sırasında eğer herhangi çember nüve üyesi test yapılması talebinde bulunursa fasilitatör daima bunu yapacaktır. Kısım 3.2.1’e göre önerinin geçersizliği testle ortaya çıktığı anda Öneri anında gündemden düşer.

3.3.7 İtirazların Test Edilmesi
Bir önerinin işlenmesi sırasında herhangi itirazlar çıktığında İtiraz Kısım 3.2.3’deki koşullara göre test edilerek itirazcının gerekli somut ve mantıklı argümanları taşıdığı görülürse o itiraz gerçeklenmiş olur. Böyle bir test sırasında fasilitatör sadece itirazın her kritere göre böyle bir argümanı taşıyıp taşımadığını yargılayan sınırlı bir yetkiye sahiptir. Argümanın geçerli ve doğruluğunu tartmaz. Sadece eğer İtiraz 3.2.2(e) esasına göre yapılmış ise fasilitatör, çember sekreterinden bunun doğruluğuna Kısım 3.5 esasına göre bir yorum getirmesini talep edebilir. Eğer sekreter tarafından doğru değil addedilirse o zaman İtirazı reddedebilir. İtiraz iddiasının fasilitatör tarafından test edilmesi itirazcının itirazı ilk ortaya koyduğu sırada yapılabileceği gibi tümleyici karar oluşturma ve seçim süreçlerinin herhangi biri sırasında nüve üyelerden herhangi birinin test edilmesi talebi üzerine de yapılabilir.

3.3.8 Tümleştirme kurallar.
Bir önerinin işlenmesinin tümleştirme safhasında bir itirazcının İtirazının hükme bağlanması için şu ilave kurallar da geçerlidir:
(a) İtirazcı, önericinin önerisinin söz konusu ettiği gerilimi gidermesine engel olmadan İtiraz konusunu çözümleyebilecek bir Öneri düzeltmesini arama bulmaya çalışma yüküne ve iyi niyetli gayretine sahip olmalıdır. Bunu yapma gayreti sırasında diğer katılımcılardan da yardım isteyebilir ve alabilir, ama itirazcı öncelikle ve eş zamanlı olarak söz konusu Gerilimin işlem görmesi için gerekli sınırların içinde kaldığını doğrulamalıdır. Bir itirazcının bu amaçlı iyi niyetli bir Öneri düzeltmesi aramak için gerekli çalışmayı reddetmesi halinde fasilitatör kendi yargısına göre itirazın reddedilmesine ve Önerinin üzerinde İtiraz hiç yapılmamışcasına bir çalışma sürdürülmesine karar verebilir.

(b) Çalışmaya katılan çember nüve üyelerinden herhangi biri önerenden önerinin gerisindeki gerilim hakkındaki soruları açıklığa kavuşturmasını isteyebilir. Yahut da öneren tarafından sunulan herhangi spesifik durumla ilgili Kısım 3.2.1 yönünden söz konusu gerilimi daha iyi anlaşılması için tasvir etmesini isteyebilir. Önerenin itirazcının iyi niyetle bu tür herhangi sorulara cevap vermeyi reddetmesi veya verememesi durumunda fasilitatör kendi yargısına göre söz konusu gerilimle ilgili çalışmanın – tıpkı 3.3.6’ya göre test edilip gerekli sınırı taşımadığı gerekçesiyle reddedilmesinde olduğu gibi– gerilimin geçersiz sayılması yoluna gidebilir.

(c) Bir itirazcı itirazı çözecek bir düzeltilmiş öneri getirirse ve eğer önerenin sunumuyla belirgin her durumda Kısım 3.2.1 koşularına göre gerilim engellenmekte ise bu gerilimin istenen kriterleri yerine getirdiği kabul edilebilmesi için herhangi katılımcının talebi üzerine öneren (i) sunulan spesifik durumlardan en az birinde önerinin gerilimi gidermeyeceğini gösteren makul bir argüman ortaya koyması (ii) Kısım 3.2.1 kriterlerini karşılayan bir ilave durum ve önerinin niye o durumda gerilimi gideremeyeceğine ilişkin akla yakın bir argüman sunması, (iii) Gerilimi çözecek ve itirazcının itirazını giderebilecek bir başka düzeltilmiş öneri sunması. Her durumda fasilitatör bu paragrafa göre akla yakın bir argüman yürütüldüğüne dair sınırlı bir yargı yetkisine sahiptir ancak argümanın doğru ve geçerli olduğunu tartmaz.

3.3.9 Governans Toplantılarında Operasyonel Kararlar
Katılımcılardan herhangi biri iyi niyetle MADDE III’ün şartlarından hiçbirini sınırlamaksızın ve bu Kısım 3.3’ün şartlarından hiçbirini ihlal etmeden governans toplantısını esas odaklanma niyetinden de saptırmadan bir sonraki eylem yahut proje üstlenmeye yahut üstlenilmesine yol açacak girişimlerde bulunabilir. Çemberin governans aktivitelerinin kapsama alanı dışındaki diğer Operasyonel kararları eğer yetkisi varsa alabilir.
Bir governans toplantısı sırasında alınan operasyonel kararlar bu toplantının normal çıktılarından sayılmaz. Sekreterin toplantı tutanakları arasında yer almaz. Böyle kararlar çember nüve üyelerinin toplantı haricindeki herhangi toplantılarda aldıkları kararlardan farksızdır.

3.4 Toplantılar Dışında Governans
İlgili siyasalarda bir engel olmadıkça bir Çember -seçim yapmak hariç- Governans faaliyetlerinden herhangi kısmını formel Governans Toplantılarının dışında Çember’in iletişim için tipik olarak kulanılan herhangi bir ortam yardımıyla bir Nüve Üyelerden herhangi birinin diğer tüm Nüve Üyelere resmi bir Öneri çağrısı yapması suretiyle gerçekleştirilebilir. Bu öneriler her nüve üyenin Sekreter tarafından haber verildiğinde önerinin kabul edilmesine herhangi bir itirazı olmadığı yönünde geri bildirimde bulunması sonucu formel governans olarak benimsenmiş sayılır. Ancak,
(i)Çember kendi için tanımladığı bir siyasada çemberin güvenlik toplantıları haricinde öneriler yapılması yasaklanmış olabilir veya (ii) Tüm çember üyelerine bir önerinin resmen dağıtılması ardından Nüve Üyelerden hiçbirinden apaçık bir İtiraz gelmediği durumda Önerinin benimsenmiş kabul edilmesi için geçmesi gereken belirli bir süre sınırı konulmuş olabilir. Ancak, bu durumda da nüve üyelerin governans Toplantısı dışında yapılacak böyle önerilerin kabulünü siyasada öngörülen süre içinde her nüve üyenin sekreteri haberdar edip, çemberin governans toplantısında ele alınmasını talep ederek durdurabilme hakkı olacağı kabul edilir.

3.5 Governansın Yorumlanması
Bir çemberin rolleri tarafından tanımlanan siyasalar dâhil governansdan etkilenen herhangi partner (i) Governansın getirdiği sınırlar veya yetkiler veya ihtiyaçların anlamını yorumlamak üzere kendi mantıksal yargısını kullanabilir, yahut (ii) Çemberin sekreterinden bu konuda bir yorum getirmesini isteyebilir, ki bu durumda sekreter ilgili maddenin amaçlarına ilişkin bir yorum verecektir. İlgili sekreter söz konusu governansı tanımlayan ya da ilgili Rolün içinde bulunduğu çemberin sekreteri olabilir. Eğer ilgili governans’ın bir başka çembere uygulanması ya da başka çemberi etkilemesi söz konusu ise o çemberin Sekreterinin yorumu da gerekecektir. Böyle her durumda partner Kısım 3.5’de belirtilen koşullara da tabi olarak bu aldığı yorumu da kullanmalı, ona göre hareket etmelidir.

3.5.1 Sekreter Yorumu Kozu
Herhangi bir partnerin governans yorumunun çember sekreterinin yorumuyla çelişmesi halinde çember içinde sekreterin yorumu geçerli kabul edilecektir. Çemberdeki herhangi rol namına yapılacak işlemlerde partnerler sekreterin farklı yorumuna şahit olduktan itibaren kendi yorumuna sekreterin yorumunu uyarlayarak hareket edeceklerdir; Ancak, usulüne göre yapılacak bir governans değişikliğiyle sekreterin ilgili yorumu geçersiz hale getirilip tersine döndürülerek etkisiz kılınabilir.

3.5.2 Üst-Çember Yorumu Kozu
Bu Kısım 3.5 içinde bir çemberin sekreteri tarafından yapılan yorum eğer üst çemberin sekreterinin yorumu ile çelişecek olursa üst çember sekreterinin yorumu geçerlidir ve bu durum üst çemberin üst çemberi için de geçerlidir ve tüm Alt-çemberlerin sekreterleri ve partnerleri bu durumun farkına vardıklarından itibaren yorumlarını üst çemberin sekreterinin yorumuna uyduracaklardır. Ancak, ilgili çemberde usulüne göre yapılacak governans değişikliğiyle governansın yorumu tamamen değiştirilip tersine döndürülebilir.

3.5.3 Yayınlanmış Yorumların Ortak Yasa Olması
Bir çemberin sekreteri bu Bölüm 3.5’e göre sekreter tarafından oluşturulan yorumları çemberin governans kayıtları arasında belgeleştirip yayınlamayı seçebilir. Böyle yorumların yayınlanması halinde; (i) Partnerler mantıken pratik olduğu ölçüde bu yorumları dikkatli bir araştırma yapma yüküne gerek duymadan çemberin geçerli governansı olarak kabul edebilirler, (ii) Bu kısıma göre yorum vermek konumunda olan çember sekreterleri de böyle hazır yayınlanmış yorumları ve üst çemberin önceden yayınlanmış yorumlarını kabul edecekler ve mantıken pratik olduğu ölçüde bunlarla bir çelişki içinde olmayacaklardır.

3.5.4 Governansa Darbe. Sekreter kendisinden talep edilen bu Kısım 3.5’deki kurallara göre Çember governansını, Rolü, ya da Alt-çemberi yorumlama ve belirleme görevi sınırları içerisinde eğer Anayasa ile Governans ya da onun bir parçası arasında mantıksal bir çelişki olduğunu tespit ederse Governansı Çemberin yürürlükte olan kayıtları arasından çıkartabilir. Bunu yapan Sekreter hemen konu hakkındaki açıklamasıyla birlikte Çemberin tüm Nüve Üyelerini durumdan haberdar etmelidir.

3.6 Proses Arızası
Bir çemberin davranış kalıpları ya da çıktıları bu anayasada belirtilen kurallar ve süreçlerle çelişki arzediyorsa, bu Kısım 3.6’da belirtilen “Proses Arızası” tarifine uyuyorsa bu durum burada anlatıldığı şekilde çözümleninceye kadar bazı düzeltici süreçleri, ve ona ait özel kurallar ve genişletilmiş yetkileri tetikler.

3.6.1 Governans Başarısız Olursa
Bir çember bir governans toplantısında bir önerenin gündem maddesini işlemeye başlar ve ancak bitiremez. Fasilitatörün yargısına göre ya da governans toplantısı bilhassa öneren tarafından bu işleme için çağrılmış ise, o zaman öneren veya fasilitatörün yargısıyla makul bir süre ve emek ilavesiyle de tamamlanamayacağı ortaya çıkarsa bir proses arızası durumu deklare edilir ve Kısım 3.6.3’de tanımlanan düzeltici süreç tetiklenir.

3.6.2 Proses Denetimi
Bir çemberin fasilitatörü Ek A’da tanımlandığı üzere her Alt-çember’in toplantılarını ve kayıtlarını denetlemek zorundadır. Ancak, eğer fasilitatör ayni zamanda böyle bir Alt-çember’in ön bağlantı veya fasilitatör rollerine de sahipse o zaman denetim sorumluluğu çemberin rep bağlantısına geçer. Eğer rep bağlantı da böyle bir Alt-çemberin ön bağlantı ya da fasilitatörü konumunda ise, o zaman “Proses Denetçiliği” görevi çemberin en uzun zamandan beri nüve üyesi olan (ama ön bağlantı veya fasilitatör konumunda olmayan) kişiye geçer. Bir çemberin proses denetçisi çember’n proses arızası olduğunu tespit ederek Kısım 3.6.3’de anlatılan düzeltici süreçleri tetikleyecek olan kişidir.

3.6.3 Proses Düzeltme
Bir çember içinde bir proses arızası durumu gerçekleştiğinde ve bu durum mantıksal olarak proses denetçisi tarafından tespit edildiğinde proses yeniden düzeltilinceye kadar şunlar olur. (i) Çemberin proses denetçisi, fasilitatör yahut sekreter rolü yetkisi kazanır ancak buna zorunlu değildir, ve (ii) Çemberin proses denetçisi çemberdeki arızalı prosesi düzeltecek projeye sahip çıkar ve enerji verir;
(iii) Kısım 3.3 koşulları uzatılarak çemberin fasilitatörü gerilimleri veya itirazları geçerli kılmak üzere sunulan argümanları yargılama yetkisine sahip olacaktır.

3.6.4 Proses Arızasında Tırmanma
Eğer bir çemberdeki bir proses arızası çemberin üst çemberinin proses denetçisinin yargısına göre makul bir süre içinde onarılamamış ise söz konusu proses düzeltmesi çemberin üst çemberine ait bir proses arızası olarak kabul edilecektir.

3.6.5 Proses Düzeltmenin İşlem Halinde Sayılması
Herhangi proses arızasının belirlenip bu Kısım 3.6 esaslarına göre düzeltilmesi, ya da düzeltilme yoluna girilmesi halinde durum anayasanın fiilen bir ihlali olarak kabul edilmez.

MADDE IV

OPERASYONEL SÜREÇ
4.1 Çalışmaların Kapsama Alan
Burada MADDE I içinde belirtilen yetki ve sorumlulukların yürütülmesi dışında, bir çemberin üyeleri çalışmalarını çembere ve çemberin tüm rollerine ait amaç ve yükümlülüklerin ifadesinde birbirine yardımcı olma doğrultusunda eşlemek ve uyumlandırmak üzere MADDE I içindeki “Operasyonel Süreç” içinde açıklananlar ile birlikte burada MADDE IV’de belirtilen yetki, sorumluluk ve süreçleri yürütmelidir.

4.2 Çember Üyelerinin Görevleri
Bir çemberin Üyeleri diğer üyelerin veya rollerin namına yapılan talepler dolayısıyla tetiklenen ve bu Kısım 4.2’de açıklanan şu ilave görevlere sahiptir.

4.2.1 Şeffaflık Görevi
Bir çemberin üyeleri çember ve rollerine ilişkin kendi çalışmaları ve iş akışıyla ilgili olarak genel olarak şu şekilde bir şeffaflık sağlamak sorumluluğundadır:
(a) Projeler Ve Sonraki Eylem: Bir çemberin üyelerinin her biri diğer üyelerden birinin talebi üzerine Kısım 1.2.4 gereği elinde tutmakta ya da izlemekte olduğu projeler veya sonraki eylemle ilgili çember veya rollerin hizmetindeki potansiyel icraat hakkında talep edenin talebi doğrultusunda şeffaflık sağlamalıdır.
(b) Göreceli öncelik: Bir çemberin üyesinin elinde çember için doldurduğu roller hizmetindeki herhangi proje veya sonraki eylem çalışması hakkında, çemberin bir diğer üyesinin talebi doğrultusunda talep edene Kısım 1.2.5 bölümünde üstlenilişi açıklanan çalışmalar açısından dikkat ve kaynak tahsisi yönünden hangi proje veya eylemin daha öncelikli olduğu konusunda bir yorum vermelidir.
(c) Projeksiyonlar: Bir çemberin üyesi elinde çember için doldurduğu roller hizmetindeki herhangi proje veya sonraki eylem çalışmasının geleceğe yönelik durumu hakkında, mevcut konu, öncelikler ve bilgiler ışığında diğer Üyenin talebi üzerine detaylı analiz ve planlamaya girmeden makul tahmin ve öngörülerde bulunabilmelidir. Böyle bir projeksiyon herhangi bir taahhüt anlamına gelmez. Eğer ilgili governansta başka türlü bir açıklama yoksa talep üzerine verilen bu öngörüler sadece her an değişebilecek bir kabaca tahmin olarak değerlendirilir. Ayrıca böyle bir projeksiyonun yapılması işlerin bu yönde izlenmesi, yönlendirilmesi, takip ve değişikliklerin duyurulması gibi ilave görev ve yükümlülükler getirmez, ancak talep eden kişi daha sonra da zaman zaman projeksiyonu güncelleyecek yeni projeksiyonlar taleplerinde de bulunabilir.
(d) Yapılacaklar Listesi Maddeleri ve Metrikler: Bir çember üyesinin üstlendiği her rol için çemberin bu amaçla oluşturduğu herhangi forumda, (a) Çemberin ön bağlantısı yahut da böyle bir metrik tanımlama yetkisini haiz diğer herhangi Rol veya süreç tarafından o rol için öngörülmüş olan metrik analiz sistemlerini izler ve raporlar, (b) Çember üyesinin kendi rolünün yükümlülükleri doğrultusunda rutin olarak yinelenen eylemlerini tamamlanmasını -eğer bir başka çember üyesi tarafından böyle rutin olarak tekrarlanan bir şekilde istenmişse- rutin olarak doğrular.

Eğer bu rol bir Alt-çember ise bu doğrulama ve raporlama amaçlı rolü dolduracak kişi Alt-çember tarafından usulüne göre görevlendirilen bir rep bağlantı kişisi, olur. Eğer böyle biri mevcut değilse o zaman Alt-çemberin ön bağlantısı bu rolü üstlenir.

4.2.2 İşlem Görevi
Bir çemberin üyelerinin Kısım 1.2 gereği olan görevlerinin dışında çemberin diğer rolleri namına gönderilen şu mesaj ve talepleri işlemek de görevidir.
(a) İşlem Talepleri: Bir çemberin her bir üyesi bir diğer üyeden gelen ve Kısım 1.2’ye göre belirli bir Proje ya da sorumluluğa ait gerekli olan süreci hemen yürütür. Talebi alan çember üyenin işlem görmesi söz konusu sorumluluk veya projeyle ilgili izlediği hiçbir sonraki eylem bulunmaması halinde sonraki eylem bulunup belirleninceye kadar süreç devam eder. Ancak çember üye (a) Başka bir üye rolü tarafından teşhis ve takip edilen bir Sonraki Eylemin mevcut olması ve onun bitirilmesine kadar söz konusu sorumluluk ya da projenin ilerletilebileceği bir sonraki eylem süreci yürütülmesi mantıklı ve uygun olmayacağı durumda bu bilgi refere edilir, ya da (b) İşlenmesi istenen sorumluluk ya da projenin ilerletilmesinde çember üyesinin mantıki bir etki sağlayamayacağı belirli bir olay ya da tetikleyici koşulun gerçekleşmesinden önce bir sonraki eylem yürütülmesinin mantıklı olmayacağı tespiti refere edilir. Her durumda kendisinden işlem istenen Çember üye talebi yapana işlemlerle ilgili sonucu bildirir.
(b) Projeler ve sonraki eylemler için talepler: Çember üyeleri kendilerine rolleriyle ilgili olarak yapılan mantıklı gördüğü herhangi belirgin proje veya sonraki eylem taleplerini Kısım 1.2.2’de tanımlandığı şekilde gereği gibi değerlendirip, işler ve vakitlice yanıtlar. Çember üyesi kabul ettiği sonraki eylem ya da projeyi Kısım 1.2.4’de tanımlandığı biçimde kabul edip onaylar ve yürütür. Çember üyesi kendisinden bu maddenin şartlarına göre talep edilen Sonraki eylem, ya da projenin kendi rollerinin tanımlarıyla uyumlu olmadığına karar verirse ya talep sahibi üyeyi bu değerlendirmesinin gerekçesi hakkında bilgilendirir yahut da talep sahibinin ifade ya da kastettiği amacı doğrultusundaki uygun bir alternatif proje veya sonraki eylem geliştirerek onu bildirir.
(c) Etki alanını Etkileyen Talepler: Çember üyeleri çemberin diğer üyelerinden gelen ve kendi rolünün etki alanını etkiler içerikteki izin taleplerini değerlendirir ve Kısım 1.3 koşullarına göre kabul edebilir ya da uygun görmezse talebe bir itiraz bildirebilir. İtiraz Kısım 3.2’deki önerilere verilen itiraz bildirimlerindeki gibi yürütülür.

4.2.3 Önceliklendirme Görevi
Bir Çember üyesinin Kısım 1.2.5’e göre kendi elinde bulunan süre emek ve diğer kaynakları nerede kullanacağına ilişkin sorumluluk ve yetkileri şunlar kısıtlamaktadır:
(a) Özel Amaca Matuf İşlerin Yürütülmesi: Çember üyeleri genellikle rollerine ilişkin olarak kendilerine Çember içindeki diğer roller namına gönderilen mesaj ve talepleri ellerindeki Sonraki Eylem ve diğer işlerden daha öncelikli olarak ele alırlar. Belirli bir anda yapılması daha önceden planlanmış olan yahut da Üyenin yargısına göre Çember için yapılmaması o anda zarar mal olabilecek aciliyetteki işlerin durumu hariçtir. Ancak, ayni çemberin bir başka üyesi veya Ön bağlantı kişisi Çember Üyenin bu aciliyet sıralamasının önüne geçebilir. (Bu istisnalar “”Zaman Sınırlamalı İşler””dir)
Yukarıdaki önceliklendirme sırası genel geçerli olmakla birlikte, Çember Üye yeni gelen mesaj ve taleplerin işlenmesini yine de vaktinde işlenmesine engel olmayacak şekilde bu Kısım 4.2’de anlatılan görevlerin yapılması sonrasına erteleyebilir. Bunun dışında önceliklendirme konusu Kısım 1.2.5’deki ve bu kısım 4.2.3’de modifiye edildiği biçimde olacaktır.
(b)Özel Amaçlı İcraatler için Toplantı Talepleri: Çember üyeleri, bir çemberin bu Anayasa gereği yapılan toplantılarından katılıma davetin diğer Çember Üyelerinden geldiği özel amaçlı bazılarına katılmayı “Zaman Sınırlamalı İşler” haricindeki Sonraki Eylem vb diğer Çember işlerinin hepsinden daha öncelikli kabul ederler. Ancak bu talep süre giden bir toplantı dizisi değil spesifik bir toplantı daveti olmalıdır. Bir Çember üyesinin böyle toplantılara katılmasına doğrudan bir engel ya da Kısım 4.2.3(c) koşullarının hilafına bir durum olmadıkça bu birinci öncelik durumu geçerlidir.
(c) Çember İhtiyaçları Bireysel Hedeflerin Önündedir: Bir çemberin tüm üyeleri, üyelerin rolleriyle ilgili zaman dikkat ve diğer kaynakların kullanılmasında burada Kısım 2.2.2’de belirlenen genel stratejiler ve belirli doğrultuda tümleştirilmiş önceliklerle uyumlu hareket ederler.

4.2.4 Bağlantılar Görevler Aktarabilir
Bir çemberin ön bağlantı ve herhangi rep bağlantı veya çapraz bağlantı rolü kişileri Kısım 4.2’de belirlenen görevler doğrultusunda diğer kişileri bu bağlantıların kaynaklarını etkileyen belirli gerilimlerin ele alınmasında yardımcı olunması maksadıyla çember üyeleriyle angaje olmaya davet edebilir. Ancak bu davet sadece belirli bir gerilimin ele alınması amaçlı ve ona matuf süreli olarak gerçekleşecek, davet edilen kişi bağlantının rolünü dolduran üye statüsünde kabul edilecektir. Bu durumda, böyle bir davet yetkisini taşıyabilmesi için söz konusu bağlantı kişisi (a) Gerilimi bağlantının rolü bakımından algılamalı, (b) böyle bir çalışmada çemberin içinde kalmalıdır. Böyle bir davet söz konusu olduğunda daveti yapan bağlantı tarafından her an geri de çekileblir.

4.2.5 Diğer Görevler Ve Beklentiler.
Bir partnerin bir çemberin üyesi olarak bir rolün amaç veya sorumluluklarını nasıl doldurabileceği konusundaki tüm beklentiler ve sınırlamalar kümesi bu anayasada ve onunla uyumlu biçimde oluşturulan governansla kurulmuş olacaktır. Bunlarda yer almayan beklenti ve sınırlamaların hiçbir yetki ve ağırlığı bulunmaz. Eğer bir partner kendi rollerinin gerektirdiği amaç ve sorumlulukların ötesinde bazı diğer beklenti ve sınırlamaları şereflendirecek hareketlerde bulunursa bir rolü doldurmanın olağan yetkilerinin dışında hareket ettiği farz edilir. Ancak bu duruma yine de Kısım 4.4’de verilen ilave yetkiler dâhilinde izin verilir.

4.3 Taktik Toplantıları
Bir çemberin sekreteri Kısım 4.3’de verilen kurallar ve çemberin ilgili siyasaları çerçevesinde özellikle de çemberin operasyonel işlemlerini kolaylaştırmak üzere (Çemberin “Taktik Toplantıları” gibi) düzenli toplantılar düzenler ve gerçekleştirir.

4.3.1 Odak Ve Amaç
Bir çemberin taktik toplantısı;
(a) Yinelenen veri puanlarının, metriklerin ve çember İşlemlerinin ortaya çıkartılması;
(b) Çember içindeki işlerin ilerlemeleri ve güncel durumlarının paylaşılması;
(c) Çember rollerinin projeler ve sonraki eylemleriyle ilgili gerilimlerin çözülmesinde kullanılacak kıt kaynakların en acil ihtiyaç sahibi durumda olanlara tahsisi.

4.3.2 Katılım
Çemberin tüm nüve üyeleri ile nüve üye olmasalar dahi o sırada fasilitatör ve sekreter rolünde bulunanlar tüm taktik toplantılara katılmakta tam hak sahibidirler ve bu toplantılarda karar yeter sayısı yoktur. Dahası, çembere bağlantı kişilerinin her biri tarafından taktik toplantılarına birer ilave kişi davet edilebilir. Davet edilen kişiler Kısım 4.2.4 koşullarına göre bağlantı kişileri namına diğerlerini angaje edebilir. Ancak, çember siyasasında aksine bir koşul yoksa taktik toplantılara başkaca hiç kimse katılamaz.

4.3.3 Fasilitasyon ve İşleyiş
Çemberin fasilitatörü, çemberin governansında bu işleyişi değiştiren kurallar eklenmiş veya çıkartılmış değilse Kısım 4.3’de belirlenen esaslara göre düzenli olarak taktik toplantılarına başkanlık eder ve yönetir. Aksini ifade eden bir governans yoksa fasilitatör planlanmış odak konularını aşağıdaki kural ve süreçlere göre ayrımlı boşluklarla toplantıya dâhil eder;
(a) Verilerin Ortaya Çıkartılması: Fasilitatör, çemberin taktik toplantısında yinelenen verilerin ortaya çıkartılması bahsini açtığında katılan tüm üyeler Kısım 4.2.1(d) koşularına göre görevlendirilmiş oldukları konularla ilgili muntazam ve yinelenen faaliyetlerin tamamlanma durumuyla ilgili metrikler ve veri puanları raporlarını açıklar ve verilerin doğruluğunu teyit ederler.
(b) İlerleme Raporları: Fasilitatör ;çemberin taktik toplantısında program güncellemeleri konusunu açtığında katılan tüm üyeler çemberdeki kendi rolüne ilişkin sorumlulukların veya projelerin son toplantıdan bu yana olan ilerleme durumuyla ilgili olarak )toplantının katılanlarına ilgili ve yararlı olabileceğini düşündüğü bilgileri içeren son durum tespiti yapar.
(c) Diğer bir çember üyenin bir önceki taktik toplantıda açıkça talep ettiği bilgileri açıklar. Eğer bu bilgiler bir alt-çemberin projeleri yahut sorumlulukları hakkındaki ilerleme raporlarına ilişkinse, o zaman o alt-çember tarafından atanan rep bağlantı kişisine alt-çemberin ön bağlantısı tarafından verilen güncellemelere ek bazı bilgiler verme fırsatı da verilir.
(d) Triyaj Konular: Fasilitatör , çemberin taktik toplantısında triyaj gerektiren acil destek ve önem arz eden gerilim konularına geldiğinde önce işlenecek gerilim konularını sıralayan bir gündem listesi oluşturur ve katılımcıların her biri triyajın faydalı olacağını düşündüğü her gerilim için bir gündem maddesi ekleme hakkına sahiptir. Fasilitatör böyle gündem maddelerinden her biri için Kısım 4.2’de tanımlanan görev ve sorumluluklar çerçevesinde o gündem maddesini ortaya atan katılımcının gerilimine bir muhatap buluncaya kadar, yahut da tamamlandığında söz konusu gerilimi çözecek olan bir ya da daha çok sonraki eylem yahut projenin tanımlanması ve sahiplenilmesi sağlanıncaya kadar diğer katılımcıları angaje etmesine izin verir. Katılımcılar gündem maddelerinin hepsinin bir çözüme kavuşabilmesi için mümkün olduğunca mümkün olduğunca hızlı hareket etmeye çalışırlar. Sekreter de toplantı sonucu tanımlanmış olan tüm sonraki eylem yahut projeleri kayda geçirir ve toplantıdan sonra tüm katılımcılara dağıtır.

4.3.4 Katılamayan Üyelerin Yerine Vekâlet
Toplantı boyunca bir çemberin taktik toplantılarının tasarlanmış işlevlerini yürütebilmek için çemberin ön bağlantı kişisi tanımlanmış rollerden o anda orada bulunmayan herhangi birine ait olan bir yetkiyi kullanmaya, kararları vermeye ve sanki o rolün asıl kendisiymiş gibi uygulamaya yetkilidir. Toplantıda eğer ön bağlantı kişisi de mevcut değilse o zaman herhangi katılımcı katılamayan çember üyesine ait rollerin herhangi sonraki eylem yahut projesinin ele geçirilmesine yol açabilir ve bu şekilde ele geçirilen çıktılar Kısım 4.2.2 (b) esasına göre yapılan taleplerle ayni şekilde işlem görür.

4.4 Bireysel Eylem
Organizasyonun bir partner’inin kendisine Kısım 1.4’de tanımlanan sonraki eylem yürütme yetkilerinin de ötesinde herhangi rolün sorumluluklarının yürütmesi ya da amacının ifadesi doğrultusunda kendi makul kararınca gerekli ya da yapılması arzu edilir bulduğu bir işi de yapabilir.
Ancak, bu durumda da böyle bir rolün Kısım 1.4 koşullarına göre eğer partnerin uygun kararınca;
(a) Eylem, organizasyonun bir ya da daha çok gerilimini çözecek ya da yeni gerilimlerin ortaya çıkmasını engelleyecek nitelikte ise;
(b) Böyle bir eylemin potansiyel değeri Kısım 1.4’e göre gerekli izni almak için geçecek süre içindeki gecikmeyle kayda değer ölçüde azalacak ise;
(c) Böyle bir eylem organizasyonun partnerin normalde yetki sahibi olduğunun ötesinde kaynak yükümlülük ve giderlerine yol açmayacaksa bu Kısım 4.4 dâhilindeki ilave yetki ile “Bireysel Eylem” başlığı altında yetkilendirilmiş sayılacaktır.

4.4.1 İletişim ve Restorasyon
Bireysel eylem yapan partner böyle yaptığında;
(a) Bu bireysel eylemini böyle bir eylemi normalde hangi rol harekete geçirmek konumunda ise o kişiye kendi niyeti ve elde edilen sonuçlarıyla birlikte hemen iletmeli,
(b) Bireysel eylem nedeniyle ortaya çıkmış olabilecek gerilimleri gidermek üzere diğer partnerin olası talebiyle yardımcı olmak ve gerekebilecek diğer ilave eylemleri yapmalıdır.

4.4.2 Governansı Açıklığa Kavuşturmak
Bir Partnerin, bireysel eylem olarak bir çember için yaptığı şeyin aslında süregelen bir fonksiyon veya yinelenen bir aktvitenin bir defalık hali olduğu bir durum ortaya çıkmış ise ve söz konusu fonksiyon veya aktivite zaten açıkça çemberin (ön bağlantı hariç) herhangi bir rolünün amaç veya sorumlulukları arasında tanımlanmamış durumda ise, o zaman partner;
(a) Söz konusu aktivite veya fonksiyonun çemberin governansı içinde açıkça yazılı bir hale gelmesi için bir öneri tasarlayıp, hazırlayıp yürürlüğe girmesi için çalışmalı;
(b) Yahut da bu faaliyet kalıbının açıkça belirgin governansın dışında yürütülmesinin kaldırılması için gereken diğer ilave adımları atmalıdır.

4.4.3 Doğallık Gerekliliklerinin Önceliği
Eğer Kısım 2.2.2’de belirlenen koşullara göre verilmiş bir önceliklendirme yargısı yoksa bireysel eylem yapan bir partner, Kısım 4.4’de tanımlanan doğal Gereklilikleri yasallaştırmaya çalışmayı ve gereken ilave adımları yerine getirmeyi normal faaliyetlerinden daha öncelikli olarak ele alır. Bu gerekliliklere ve önceliklendirmelere riayet etmemesi Partnerin gerekliliklerle uyumlu hale gelmesine kadar hareketinden etkilenen etki alanını kontrol eden herhangi rol namına girişeceği diğer bireysel eylemlerle ilgili yetkisini askıya alır.

MADDE V

BENİMSEME KONULARI
5.1 Anayasanın Benimsenmesi
Bu anayasayı benimseyen onaylayıcılar onaydan itibaren burada tanımlanan kurallar, süreçler ve onların benimsenmesinden kaynaklı sonuçları kendi makam ve mevkilerine ait yetkilerin tüm ağırlığıyla, herhangi yasal hükümranlık statüsüyle birlikte benimserler.

5.1.1 Anayasayı Onaylayıcıların Yetkilerinden Vazgeçmesi
Anayasanın benimsenmesinden itibaren bu anayasayı onaylayıcılar; organizasyonun kontrolünde önceden bu anayasanın maddeleri haricinde önceden sahip olabilecekleri tüm yetkilerden feragat eder ve devrederler. Anayasa, onu onaylayan yetkililerin kendisi dışında önceden sahip oldukları herhangi yetki, otonomi, veya diğer governans haklarını devreder ve yerini alır. Ancak;
(a) Anayasayı onaylayıcıların onu düzeltme, değiştirme ve iptal ile ilgili Kısım 5.1.2’de tanımlanan sınırlı yetkileri sürer.
(b) Organizasyonun herhangi yasal yapısına ait açıkça belirtilmesi gereken herhangi yetki eğer anayasada belirtilen süreçler içinde hazırlanacak bir governans ile tanımlanamıyor durumdaysa bu durum münhasıran belgelenerek kayda geçirilir.

5.1.2 Anayasada Değişiklikler
Anayasayı onaylayıcılar uygun ve gerekli gördükleri tüm değişiklikleri yapabilirler ve hatta bu anayasanın kabul edilme sürecini nasıl uyguladılarsa ayni süreçle tamamen ortadan kaldırabilir ve değiştirebilirler de. Ancak, onaylayıcılar Anayasayla ilgili sınırlı değişiklik ve ortadan kaldırma yetkilerinin haricinde o yürürlükte iken değiştirmeden ve ortadan kaldırmadan anayasayı ve ondan doğan governansı ihlal edemezler.

5.1.3 Anayasaya Erişim
Onaylayıcılar bu Anayasanın o an geçerli son durumunun bir kopyasını çıkartıp organizasyonun tüm Partnerlerinin kolay erişim ve incelemesine sunarlar.

5.2 Çıpa Çember
Anayasanın benimsenip onaylanmasından itibaren Organizasyon, (a) Kısım 5.2.4’ün koşullarına göre Amacı Organizasyonun amacı olan tek bir Çember olarak varsayılır, (b) Etki Alanı Organizasyonun layıkıyla kontrol ettiği herhangi tüm etki alanlarıdır, (c) Organizasyonun Amacının ifadesinden ibaret olan tek bir Sorumluluk taşır (Organizasyonun “Çıpa Çemberi”)

5.2.1 Çıpa Çemberin Üst-Çemberi Yoktur
Çıpa çemberin üst çemberi yoktur. Çıpa çemberden seçilen bir rep bağlantı da olmaz.

5.2.2 Çıpa Çembere Bağlantılar
Bu anayasanın benimsenmesiyle uygun ve orantılı olarak onaylayıcılar;
(a) Çıpa çemberin bir ön bağlantısını seçerek görevlendirecek ya da
(b) Çıpa çemberi ön bağlantısız olarak bırakıp onun yerine Kısım 2.7’de tanımlandığı üzere çıpa çembere bir ya da daha çok çapraz bağlantı seçerek yetkilendirecektir. Bu durumda, onaylayıcılar her çapraz bağlantının temsil ettiği bağlı antiteyi tanımlayıp açıklığa kavuşturur. Rolleri doldurma ile ilgili süreci, rollerin üzerindeki kısıtlamaları ve çapraz bağlantının yürürlüğe koyacağı temsil durumunu da belirler.

5.2.3 Ön bağlantı Yetkisinin Alternatifi
Çıpa çemberin bir ön bağlantısı olmadığı durumda sadece çıpa çemberin içine mahsus olmak üzere;
(a) Kısım 2.1.3 geçersizdir ve eğer siyasada herhangi bir role böyle bir yetkilendirme yapılmamış veya herhangi bir temsil yetkisi verilmemişse çıpa çemberin herhangi bir etki alanını etkileyebilecek hiçbir rol yoktur.
(b) Eğer olsaydı çıpa çemberin ön bağlantısının üstleneceği (etki alanlarını etkileme dâhil ) tüm yetkiler bu durumda böyle bir yetkiyi belirli bir kararı yürürlüğe koyabilmek üzere bir Öneri ileri sürerek talep eden herhangi çember üyesine ait olacaktır. Üye bunu ya çıpa çemberin governans toplantısında, ya da onun dışında Kısım 3.4 koşullarına göre yapacak ve bu öneri çıpa çemberin governans değişikliği gibi MADDE III’de bu tür değişiklikler için gerekliliği tanımlanan kurallar, süreçler ve eşik noktaları dâhilinde işlem görecektir. Bu şekilde işlem görerek benimsenen herhangi öneri, ön bağlantı rolünün layık operasyonel kararına eşdeğer kabul edilir ve çemberin sekreteri tarafından bu şekilde kayda geçirilir.

5.2.4 Amacın Tanımı
Çıpa çemberin ön bağlantısı;
(a) Üzerinde etkili tüm kısıtları ve ifadesinde yararlanabileceği geçmiş ve güncel kapasiteler, mevcut kaynaklar, partnerler, karakter, kültürel, iş yapısı, marka, pazar farkındalığı ve tüm diğer ilgili kaynak ve faktörleri de göz önünde bulundurarak organizasyonun dünya çapında sürdürülebilir şekilde ifadesinde en uygun olduğu en derin yaratıcı potansiyeli keşfetme ve açıklığa kavuşturma sorumluluğuna;
(b) Organizasyonla ilgili keşfedip açıklığa kavuşturduğu amaçların sonuçlarını ve böylelikle çıpa çemberin amacını açıklama ve zaman içinde bundaki gerekli değişiklikleri yapma yetkisine sahiptir. Eğer çıpa çemberin Kısım 5.2.2’ye göre bir Ön Halkası mevcut değilse Kısım 5.2.4’de açıklanan sorumluluk çıpa çember içindeki çapraz bağlantı rolünde olacak, ilgili yetki ise Kısım 5.2.3’de tanımlanan alternatif süreç tarafından yetkilendirilecektir

5.2.5 Partner İlişkileri
Çıpa çember kendisine ait bir etki alanı olarak tüm partner atamalarını ve partnerlerle organizasyon arasındaki ilişkiyi düzenleyen ayrıntıları bu anayasayı onaylayıcıların anayasanın benimsenmesinden önceki etki alanının tüm kontrol yetkisiyle birlikte yetkilendirir. Çıpa çember ayrıca burada izin verildiği şekliyle kendi etki alanındaki kontrol yetkilerini devretme hakkına da sahiptir.

5.2.6 Çıpa Çemberin Güncellenmesi
Çıpa çemberin ön bağlantısı Kısım 5.2’de belirlenen genel karakteristik çerçevesinde çıpa çemberin amaç ve etki alanlarını tanımlayacak biçimde çıpa çember için bir ad belirleme, ek sorumluluklar yükleme ve eklenenlerde düzeltmeler yapma yetkilerine de sahiptir.

Anayasanın benimsenmesi sırasında eğer onaylayıcılar tarafından alternatif bir süreç belirlenmemişse çıpa çemberin ön bağlantısı burada 5.2.2’de belirlenen esaslara göre çıpa çembere bağlantıların seçilip atanmasında değişiklikler yapmakta da yetkilidir.

5.3 Geçiş Dönemi
Anayasanın benimsenmesi döneminde organizasyon zaten süre giden operasyonlara sahipse bu Kısım 5.3’de verilen geçiş dönemi kuralları böyle tüm operasyonların bu anayasanın kural ve süreçleriyle uyumlu hale gelmesine kadar geçerlidir.

5.3.1 Başlangıç Yapısı
Bir çemberin, anayasanın kurallarıyla bağlı hale gelmesinden önce Kısım 5.3.2’de verilen muafiyet çerçevesinde böyle herhangi çemberin veya çıpa çemberin ön bağlantısı genel geçerli süreçler ve yetkilerin haricinde başlangıç dönemine mahsus olarak geçerli olacak bir governansı ve çember için ilk rol atamalarını kendisi hazırlayıp tanımlayabilir. Bu governans çemberin ilk governans toplantısında geçerli olacaktır.

5.3.2 Geçiş Dönemi Yetkileri
(a) Bir çember henüz daha bu Anayasaya uygun ilk Governans Toplantılarını yapmamış iken ve (b) Çemberin Amacı Çemberin açıkça tanımlanmasından önce Organizasyon tarafından yürürlüğe konmuş halde ise ve (c) henüz başka hiçbir Çember tarafından Anayasaya göre geçerli bir geçerli bir Governans Toplantısı yapıpı onun sonucu olarak Çemberin Etki Alanlarının kontrolü ve Amaçlarının ifadesi için henüz yürürlüğe konulmuş bir Governans yok iken, Çemberin ilk Governans Toplantısını düzenlemesine kadar olan dönemde, (i) Çemberin işleri Anayasanın benimsenmesinden önce hangi yöntemle yönetiliyor, kontol ve düzenlenip yürürlüğe konulması her nasıl yapılıyor idiyse o yöntemle yapılmaya devam edebilir. (ii) Bu Anayasa ile yürürlüğe konan tüm kurallar, ihtiyaçlar ve süreçler Çemberin içinde askıya alınır ertelenir ve Anayasa öncesinde mevcut olan tüm kural ve kısıtlamalar tam geçerliliğini korur. Ancak, Çemberi ve Rollerini harekete geçirecek olan Partnerler bu Anayasanın Etki Alanı içinde kalan tüm işlerde anayasanın getirdiği görev ve sınırlamalara tabi olurlar.

Ek.A : ANA ROLLERİN TANIMI

Rol: Çember Ön Halkası
Amacı: Ön Halka Rolü Çemberin tüm Amacını taşır kabul edilir.
Etki alanları: Çember içindeki Rol atamalarını yapar
Sorumlulukları:
• Çemberin sorumluluğundaki tüm işi ayrımsar, düzenler, rollere böler, diğer ihtiyaçları görür.
• Governans: Partnerleri çember rollerine atar, partnerler ve rollerinin uygunluğunu gözler, uygunluğu arttıracak geri bildirimler yapar, ihtiyaç halinde partnerleri rollerinden alır. Çemberin elindeki kaynakları çeşitli projeler ve/veya roller arasında dağıtır.
• Çember için öncelikler ve stratejiler tanımlar.
• Çemberde amaçların ifadesi doğrultusundaki görünürlüğü belirleyecek metrik analiz raporlama sistemlerini ve sorumlulukları tanımlar görevlendirir ve kurar.
• Ön halka rolü, çember içindeki bir başka role veya sürece devredilmemiş konumdaki tüm diğer etki alanlarını ve sorumlulukları üstlenecektir.

Rol: Rep Bağlantı
Amacı: Üst çember içinde, rep bağlantı rolü, tüm çemberin amacını tutmak görevindedir. Rep bağlantı rolünün amacı; üst çember içindeki süreçle ilgili yönlendirilip çözülmesi gereken gerilimlerdir.

Sorumlulukları:
• Üst çemberin amacını veya sorumluluklarını ifade etme kapasitesini sınırlayan koşulları gidermek.
• Çemberin üyelerinden herhangi biri tarafından aktarılan gerilimleri anlama gayreti içinde üyelerden uygun olanlarını konuyu işlemek üzere üst çembere yönlendirmek.
• Çember içindeki çember geneline düşen yapılacak işler listesi maddelerine ilişkin verileri paylaşmak dâhil operasyonların sağlık ve sürdürülebilirliği konusunda üst çembere görünürlük sağlamak.

Rol: Fasilitatör (Kolaylaştırıcı)
Amacı: Çemberin operasyonel uygulamaları ve governansın bu Anayasadaki nüve kurallar ve süreçlerle uyumlu biçimde yürütülmesidir.

Sorumlulukları:
• Çemberin governans toplantıları ve taktik toplantıların anayasal kurallara uygun olarak yürütülmesine olanak sağlamak ve toplantılarda gerektikçe bu kuralların uygulanmasını icbar etmek.
• Çemberin Alt-çemberlerinin toplantılarını ve kayıtlarını bu anayasaya uygunluk yönünden denetlemek en azından bir alt-çemberin rep bağlantıdan böyle bir talebin gelmesi halinde bunu yapmak ve alt-çemberlerden birindeki bir süreç arızasının ortaya çıkması halinde bu anayasada açıklanan onarım sürecini başlatmak.


Rol: Sekreter
Amacı: Çemberin governansını dengede tutmak ve vekilharç konumunda çembere ait resmi kayıtları tutmak ve kütüphanecilik faaliyetini yürütmek.

Etki alanları:
• Bu anayasaya göre çemberde tutulması gerekli tüm kayıtları tutmak, tutulmasına ilişkin süreçleri ve sistemleri korumak ve muhafaza etmek.

Sorumluluklar:
• Çemberin governans süreci ve taktik toplantılarına ilişkin çıktıları temin etmek ve taktik toplantılarda çember için izlenmekte olan operasyonel elemanların güncel bir listesini tutmak, Çemberde de bu anayasaya göre tutulması gerekli tüm kayıtları tutmak muhafaza etmek
• Çemberin bu anayasa tarafından açıkça tanımlanan, ya da Çember tarafından anayasa koşullarına göre belirlenen siyasasının gerektirdiği tüm olağan ve özel toplantılarını programlamak ve buna göre Çemberin tüm nüve üyelerini toplantıların yer ve zamanından haberdar etmek.
• Bir çember üyesinin talebi üzerine söz konusu süreç, prosedür, ve ilgili yetkiler yönünden çemberde halen geçerli governansı bu anayasada yer verildiği biçimiyle yorumlamak.
(Kaynak:
https://holacracy.org/wp-content/uploads/2015/05/holacracy_constitution_v4.0.pdf
)

Yorum gönder

Yorum göndermek için giriş yapmalısınız.