Devletli Kalkınma Hamlesinde Bayburt 1904

Tarihte Neler Oldu | | Ekim 24, 2022 at 7:18 am

Bayburt’taki sanayi kuruluşlarını sayın denildiğinde köyümüze gidip gelirken yolumuzun üzerinde gördüğümüz un fabrikası ve çalışıp çalışmadığını bilmediğimiz tuğla fabrikasından başka bir şey sayamıyorduk. Son yıllarda kurulan süt ürünleri tesislerini saymazsak bunlara ilave edebilecek, istihdam ve üretime katkı yapabilecek bir sanayi kuruluşumuz ne yazık ki hâlâ yok.

Bayburt Çoruh Dakik (Un) Fabrikası Şirketi

Bu fabrikanın kuruluşuyla ilgili arşivdeki belgelere bakınca fabrikanın ilk kuruluşunun Osmanlı Devleti zamanında, olduğu ortaya çıkmaktadır. Kurucuları ise Celaloğlu Hacı Mehmet Ağa, Tayyar Ağa zade Hacı İsmail Ağa ve Veli zade Dursun Efendi öncülüğünde çok ortaklı bir özel teşebbüstür. Bu şahıslar Kaleardı mahallesinde, Çoruh Nehri kenarında bulunan metruk ve boş bir depoyu kendi imkânlarıyla tamir ederek ve devletin sağladığı gümrüksüz alet ve edevat ithalatı teşviki sayesinde un fabrikası haline getirmiş oldukları arşiv belgelerinde kayıtlıdır.

Bilindiği üzere o dönemde böyle basit bir tesis için kullanılacak makine ve malzemeler Avrupa’dan getirilmekte idi. Bunun için gümrük vergisi verilmesi gerekiyordu. İşte Bayburt’ta kurulacak bir un fabrikasının gerekli malzemelerin ithali için bazı kolaylıkların yapılması gerekiyordu.
Trabzon tüccarından olup Bayburt’ta ikamet etmekte olan Celaloğlu Hacı Mehmet Ağa, Tayyar Ağa zade Hacı İsmail Ağa, Veli zade Dursun Efendi ve ortakları tarafından özel bir teşebbüs olarak 1904 yılında un fabrikası tesis edilmesi için devlete müracaat ediliyor. Kurulacak bu tesis için lüzumlu alet ve edevatın ithali için gümrük muafiyeti isteniyor. İşte bu gümrük vergisi muafiyeti, ilgili makamlarla yapılan yazışmalar neticesinde aşağıdaki belgede görüldüğü gibi bizzat Padişah’ın (II. Abdülhamit) olur emri ile gerçekleşiyor.

Bayburt’a yapılacak un fabrikası için lazım olacak ve yurt dışından getirilecek alet ve edevatın gümrük vergisinden muaf tutulması için 29 Recep 1322 / (8 Ekim 1904) tarihinde Sadrazam Ferit’in Padişah’a yazdığı tezkire ve 30 Şaban 1322 / (9 KASIM 1904) tarihli padişah II.Abdulhamit tarafından verilen irade-i seniyye (Olur emri) ile Mabeyn Başkatibi Tahsin tarafından yazılan emir şöyledir:

Devletlû Efendim Hazretleri;
Tayyar Ağa zade Hacı İsmail Efendi ve şürekâsı (ortakları) tarafından Bayburt’ta tesis olunacak dakik (un) fabrikasının tesisat-ı ibtidaiyesine (ilk kuruluşuna) mahsus alât ve edevâtın gümrükden bi-lâ resm imrarı (vergisiz geçişi) hususunun Rusumat Emaneti Celilesine tebliği ve muamel-i lazimenin (gereğinin) icrası hakkında Şura-yı Devlet Tanzimat Dairesi’nin Meclis-i Mahsus-ı Vükela’dan müzeyyel (cevabı ekli) mazbatası melfufuyla (ekli belgeleriyle) arz ve takdim kılınmış olmağla olbabda her ne vecihle irade-i seniyye-i Cenab-ı Hilafetpenahi şerefmütaallik buyurulur ise manzur-ı münifi infaz olunacağı (Bu hususta vereceğiniz emre göre hareket edileceği) beyaniyle tezkere-i senaveri terkim olundu efendim.
Fi 29 Recep 1322 Fi 26 Eylül 1320 (9 Ekim 1904)

Sadr-ı Azam Ferit
Maruz-ı Çaker-i Kemineleridir ki;
Reside-i dest-i tazim olup melfûfiyle beraber menzur-ı âlî buyurulan işbu tezkere-i samiye-i Sadaretpenahileri üzerine mucibince irade-i seniyye-i Hilafetpenahi şerefmüteallik buyurulmuş olmakla olbabda emr u ferman hazret-e men-lehu’l-emrindir. (Ekleriyle sunulan belgelerle belirtilen hususta gereğinin yapılmasına padişah tarafından olur verilmiştir.) Fi 30 Şaban 1322 Fi 26 Teşrin-i Evvel 1320 (8 Kasım 1904)
Serkatib-i Hazret-i Şehriyari Tahsin

İşte bu emirle Bayburtta tesis edilecek olan Un Fabrikası için yurtdışından gümrük vergisinden muaf olarak alet ve edevatı getirilmiştir. 

Yatırım izni için sipariş olunan edevat listesi ve Padişahtan alınan irade-i seniyye (Olur emri)

Zamanın kurumları tarafından yapılan bu yazışmalar sonunda zikredilen bu alet ve edevat gümrük vergisinden muaf olarak ithal edilerek Kaleardı mahallesinde bu gün hâlâ faaliyette olan un fabrikası kurulmuş oluyor.
Bayburt için önemli hizmet ifa eden bu fabrikanın kurucuları daha sonra Erzurum Valiliği ve Dahiliye Nezareti aracılığıyla yapılan yazışmalar da Bayburt’ta kurulan bu un fabrikasının önemli bir hizmet olduğu dile getirilmiş ve kurucularının ödüllendirilmesi gündeme getirilmiştir. Bayburt’ta un fabrikası kurarak önemli hizmet ifa etmiş olan kurucu müteşebbisler Bayburt ahalisinden Tayyar Ağa zade İsmail, Caloğlu Hacı Mehmet Ağa ve Veli zade Dursun Efendiler hem sanayi madalyası ve hem de dördüncü rütbeden Mecidiye nişanıyla ayrı ayrı taltif edildikleri belgelerde mevcuttur.

Bayburt ve çevresi için hem yapıldığı yıllarda hem de şimdi çok önemli bir yatırım olan bu özel teşebbüsün o dönemin hükümeti tarafından bedelsiz ithalat yoluyla teşvik edilmesi ve bu yatırımı gerçekleştirenleri madalyalarla taltif edilmesi bu tesisin bu bölge için önemini vurgulamaktadır. Bu haliyle de bölgemizde devletin teşvikiyle özel teşebbüs tarafından kurulmuş ilk kuruluşumuz durumundadır.

Yorum gönder

Yorum göndermek için giriş yapmalısınız.